Ondo.lv akcijas “Piesakies jaunumiem un laimē 100 EUR” noteikumi.

 1. Ondo.lv “Piesakies jaunumiem un laimē 100 EUR” akcijas (turpmāk tekstā – Akcija), organizētājs: SIA “ONDO”, reģistrācijas Nr. 40103780706, Lielirbes iela 17a-10, LV-1046, Rīga.
 2. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.
 3. Akcijas norises sākuma datums: 01.10.2020.
 4. Akcijas norises beigu datums: 08.11.2020. plkst. 23.59.
 5. Akcijas balvu fonds:
  – 5 (piecas) naudas balvas 100 EUR (viens simts eiro, 00 centi) apmērā.
 6. Balvas tiks izlozētas ar programmatūras palīdzību pēc nejaušības principa: 12.10.2020.,19.10.2020.,26.10.2020.,02.11.2020. un 09.11.2020. starp visiem dalībniekiem, kuri laika posmā no 01.10.2020. līdz 08.11.2020. plkst. 23.59. būs izpildījuši akcijas noteikumus.
 7. Dalības noteikumi.
  7.1. Akcijā drīkst piedalīties ikviena 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona (turpmāk – Dalībnieks), kas atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem:
  7.1.1.. Dalībnieks ir norādījis savu e-pasta adresi, tālruņa numuru un ir piekritis saņemt Organizētāja un tā sadarbības partneru atlaižu piedāvājumus un citu vērtīgu informāciju;
  7.1.2. Reģistrējot savu dalību akcijā, Dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem un tajos noteiktajiem personas datu apstrādes noteikumiem.
  7.2. Lai piedalītos Akcijā, nepieciešams izpildīt sekojošu nosacījumu:
  7.2.1. Dalībniekam, apmeklējot www.ondo.lv, iznirstošajā banerī ir jāievada sava e-pasta adrese, tālruņa numurs un jāatzīmē ailīte, kas norāda piekrišanu saņemt Organizētāja un tā sadarbības partneru atlaižu piedāvājumus un citu vērtīgu informāciju.
  7.3. Ja Organizētājs konstatē, ka Dalībnieks ir norādījis citai personai piederošu e-pasta adresi, tad Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par šādas rīcības rezultātā nodarītiem jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem u.tml.
  7.4. Konstatējot negodprātīgu dalību Akcijā (piedalīšanās ar viltus e-pastu adresēm, izmantojot vairākas e-pasta adreses utt.), Organizētājs ir tiesīgs izslēgt Dalībniekus no dalības Akcijā un noteikt citu uzvarētāju no Dalībnieku saraksta 5 (piecu) darba dienu laikā.
 8. Akcijā Dalībnieks var piedalīties tikai vienu reizi.
 9. Akcijas balvas ieguvējam/-ai tiks nosūtīta ziņa uz akcijas pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi.
 10. Balvu dalībnieks ir tiesīgs saņemt personīgi ierodoties SIA “ONDO” juridiskajā adresē, Rīgā, Lielirbes iela 17a-10, LV-1046, no plkst. 9.00 līdz 17.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu klātienē vai iepriekš vienojoties, parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu atsūtīt pa pastu. Naudas balvas ieguvējs aktā norāda savu konta numuru naudas balvas saņemšanai. Gadījumā, ja uzvarētājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā kopš e-pastā saņemtās ziņas neierodas pēc balvas norādītajā termiņā, tad balva paliek organizatora īpašumā.
 11. Balva netiek izsniegta citu produktu, preču vai pakalpojumu izteiksmē un netiek nosūtīta pa pastu.
 12. SIA “ONDO” ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo akciju. Gadījumā, ja SIA “ONDO” konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, SIA “ONDO” ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.
 13. Akcijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.
 14. Piedaloties Akcijā, Dalībnieks apliecina, ka piekrīt šiem Akcijas noteikumiem un ka SIA “ONDO” drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot Dalībnieka datus izlozes uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai, kā arī balvu izsniegšanai. Dalībnieka kontaktinformācijas datu apstrāde tiek veikta arī, lai SIA “ONDO” varētu sazināties ar Dalībnieku un piedāvātu atlaižu piedāvājumus un citu vērtīgu marketinga informāciju no smscredit.lv, izmantojot elektronisko pastu, īsziņas (SMS) un veicot tālruņa zvanus. Akcijas Dalībniekam vienmēr ir iespēja atsaukt savu piekrišanu un atteikties no ziņu saņemšanas, sazinoties ar SIA “ONDO”.
 15. Konkursā nedrīkst piedalīties AS “4finance” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.
 16. Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie SIA “ONDO” lēmumi ir galīgi.
 17. SIA “ONDO” neatbild par: iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise.
 18. SIA “ONDO” saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.
 19. Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e- pastu: reklama@ondo.lv.