Privātuma politika

Šī Privātuma politika ir spēkā no 31.08.2022.

Šī ir AS “4finance”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003991692, adrese: Lielirbes iela 17a-46, Rīga, LV-1046, Latvija, (tekstā – AS “4finance” un/vai “mēs”) Privātuma politika. Tā ir piemērojama šīs vietnes apmeklētāju, mūsu klientu, kā arī mūsu rīkoto konkursu un akciju dalībnieku personas datu apstrādei.

4finance Grupa nozīmē 4finance Group S.A. (reģistrēta Luksemburgas Lielhercogistē, reģistrācijas Nr. B 195643, adrese: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luksemburga) un uzņēmumus, kas Grupai tieši vai netieši pieder, vai ko tā kontrolē.

Kādēļ jūs vācat manus personas datus?

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus, uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus, sūtītu paziņojumus, piedāvājumus un reklāmas, lai aizsargātu mūsu un trešo pušu tiesības un intereses un ievērotu tiesību aktus.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 1. sadaļu.

Kā jūs vācat manus personas datus?

Kad jūs tos iesniedzat mums tieši, izmantojat mūsu produktus vai tīmekļa vietni, sniedzat piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, un pieteikuma izskatīšanas vai pakalpojuma sniegšanas laikā iegūstam datus arī no trešajām pusēm.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 2. sadaļu.

Kādus personas datus jūs vācat par mani?

Mēs apkopojam tādus klientu personas datus kā vārds un uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, e-pasts, tālrunis, nodarbinātības dati, finanšu un maksājumu informācija, tostarp dati par saistībām pie citiem kreditoriem.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 3. sadaļu.

Vai jūs nododat manus personas datus tālāk?

Mēs nododam jūsu datus tālāk, lai sniegtu jums pakalpojumus, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, parādu piedziņas vajadzībām, kā arī lai ievērotu tiesību aktos noteiktās prasības.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 4. sadaļu.

Kādas man ir tiesības attiecībā uz maniem personas datiem?

Jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, tos labot un dzēst datus, kuru apstrādes mērķis ir sasniegts;
 • noteikt apstrādes ierobežojumus vai iebilst pret jūsu personas datu apstrādi;
 • lūgt, lai jums vai trešajai pusei tiek izsniegta jūsu personas datu kopija digitālā formātā.

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no tiešā mārketinga, tostarp īsziņu vai e-pasta ziņojumu saņemšanas.

Iebilst pret personas datu (tostarp, tālruņa numura un e-pasta) apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, atsaucot piekrišanu reklāmu saturošu īsziņu un e-pastu, kā arī citu elektronisku sūtījumu saņemšanai savā lietotāja profilā vai sazinoties ar mums.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 5. sadaļu.

Vai jūs izmantojat automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz mani?

Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu Jūsu pieteikuma izskatīšanas procesā, tostarp identifikācijā, spējas atmaksāt kredītu izvērtējumā, jo tas:

 • ļauj panākt konsekventāku un taisnīgāku attieksmi (piemēram, tas palīdz mazināt cilvēciskās kļūdas faktoru vai diskriminācijas iespējamību); mazina risku, ka klienti nepildīs savas saistības;
 • ļauj pieņemt lēmumus daudz īsākā laika posmā, nekā to paveiktu cilvēki, un nodrošina procesa efektivitāti.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 6. sadaļu.

Vai jūs veicat zvanu ierakstīšanu un kāpēc?

Mēs veicam zvanu ierakstīšanu, lai nodrošinātu pierādījumus un nodrošinātu atbilstošu klientu apkalpošanu un parādu piedziņu.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet 7. sadaļu.

Mūsu privātuma politika

Mēs respektējam jūsu privātumu un esam apņēmušies nodrošināt jūsu tiesības uz personas datu likumīgu apstrādi un aizsardzību. Jūsu personas datu aizsardzība un drošība ir viena no galvenajām prioritātēm mūsu klientu apkalpošanā.

Mūsu Privātuma politikā ir izskaidrota  mūsu veiktā personas datu apstrāde, lai jūs varētu izprast, kas notiek, kad apmeklējat mūsu vietnes, piedalāties aktivitātēs, izmantojat mūsu lietojumprogrammas, piesakāties aizdevumam, kamēr esat mūsu klients, kā arī pēc saistību pilnīgas izpildes. Tomēr, lai nodrošinātu, ka šo Privātuma politiku ir viegli saprast, norādām, ka tā neietver visas detaļas un datu apstrādes nianses. Mēs savās tīmekļa vietnēs un lietojumprogrammās, kā arī līgumā un pasākumu vai konkursu noteikumos iekļaujam būtisku informāciju par jūsu datu apstrādi, tāpēc, lūdzu, noteikti iepazīstieties ar minēto informāciju papildus šai Privātuma politikai.

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā noteikti sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Iepriekšējās izmaiņas mūsu Privātuma politikā veiktas 2022. gada 6.jūlijā.

1. Kādēļ jūs apkopojat un apstrādājat manus personas datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus galvenokārt tāpēc, lai apstrādātu un novērtētu jūsu aizdevuma pieteikumu (tostarp, lai noteiktu jūsu identitāti, veiktu spējas atmaksāt kredītu un riska pārbaudes un novērtējumus) pirms kredītlīnijas līguma slēgšanas un lai sniegtu jums pakalpojumus saskaņā ar kredītlīnijas līgumu, kā arī lai nodrošinātu mūsu tiesisko interešu aizsardzību.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus arī šādos gadījumos:


Ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, piemēram:


informējot par jūsu saistībām centrālo banku, kredītinformācijas biroju, kā arī atsevišķos gadījumos, piemēram, uz jūsu sūdzības pamata sniedzot informāciju Patērētāju tiesību aizsardzības centram vai Datu valsts inspekcijai vai citai valsts iestādei,


veicot spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu un saglabājot tās rezultātus saskaņā ar tiesību aktiem;


reģistrējot, uzturot un atjaunojot informāciju par klientu izpētes rezultātiem, identitāti un riska pārbaudi, darījumu uzraudzību un ziņošanu saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanas apkarošanu regulējošajiem tiesību aktiem;


nodrošinot atbilstošu komunikāciju un darbības saistībā ar ziņošanu par kavētiem maksājumiem un to atgūšanu kredītinformācijas birojam;


uzturot atbilstošu grāmatvedības uzskaiti par darījumiem, kas veikti, izsniedzot aizdevumu un saņemot atmaksu;


lai identificētu, novērstu un izmeklētu krāpšanu un citas noziedzīgas darbības, nepieciešamības gadījumā sazinoties ar tiesību aizsardzības iestādēm.


Ja mums jāīsteno likumīgās intereses, kas saistītas ar mūsu saimniecisko darbību (un ierobežotos gadījumos arī trešo pušu likumīgās intereses) ar nosacījumu, ka tiek ievērotas jūsu tiesības un intereses, tostarp saistībā ar:


jūsu aizdevuma un tā atmaksas administrēšanu, kā arī jūsu personas datu uzglabāšanu mūsu datu sistēmās,


aizsargājot mūsu tiesības, piemēram, lai atgūtu visus mums pienākošos līdzekļus, savlaicīgi nodrošinot atgādinājumus un piedziņas darbības, saglabājot informāciju, kura ir izmantojama kā pierādījums strīdu un pārbaužu gadījumā,


sazināšanos ar jums un jūsu informēšanu par jebkādām izmaiņām sadarbības noteikumos vai pakalpojumos,


mūsu pakalpojumu uzlabošanu, identificējot trūkumus, klientu vajadzības un pielāgojot risinājumus,


komunikācijas nodrošināšanu dažādos kanālos, kā arī novērtējot, kontrolējot un uzlabojot mūsu saziņas kvalitāti ar klientiem,


krāpniecisku darbību novēršanu un noteikšanu,


klienta spējas atmaksāt kredītu novērtējuma nodrošināšanu un ar to saistītās informācijas atjaunināšanu, statistikas un tirgus izpētes nolūkos, lai analizētu mūsu pakalpojumu tirgus dinamiku, nodrošinātu uz pierādījumiem balstītus pakalpojumus un to darbības pārskatus,


mūsu pielāgotā un tiešā mārketinga darbību īstenošanu un uzlabošanu,


mūsu komunikācijas un mārketinga piedāvājumu efektivitātes izvērtēšanu,


kredītportfeļa vai uzņēmuma pārdošanas un reorganizācijas īstenošanu,


mūsu tīmekļa vietņu administrēšanu un uzlabošanu, nodrošinot to drošību,


lietotāju pieredzes analīzi un uzlabošanu, lai pārliecinātos, ka saturs lietotāja ierīcē tiek attēlots visefektīvākajā veidā.


Elektroniskā tiešā mārketinga nolūkos, ja nepieciešams, ar jūsu piekrišanu. Savu piekrišanu tiešajam mārketingam jūs jebkurā laikā varat atsaukt, iesniedzot atteikumu kādā no šajā mājas lapā pieejamiem komunikācijas kanāliem.


Atsevišķos gadījumos mēs apstrādāsim personas datus, kas saistīti ar ierosinātām krimināllietām un kriminālo sodāmību, atbilstoši Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajam.

Jūsu personas datu apstrāde ir priekšnoteikums aizdevuma līguma noslēgšanai, tāpat pirms līguma izpildes vai grozījumu izdarīšanas tajos, jūsu personas dati tiek apstrādāti spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai un klientu izpētes īstenošanai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tādējādi, ja jūs atsakāties sniegt savus personas datus, mēs nevaram noslēgt ar jums līgumu un nodrošināt jums mūsu pakalpojumus.

2. Kā jūs apkopojat manus personas datus?

Mēs apkopojam informāciju trīs veidos:

 • kad jūs sniedzat mums informāciju, aizpildot klienta anketu mūsu tīmekļa vietnē vai klātienē,  tostarp pie mūsu partneriem un aģentiem, izmantojot sociālos tīklus, pa pastu, pa e-pastu, pa tālruni, ziņojumapmaiņā vai citos veidos,
 • automātiski, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, lietotnes vai produktus un pakalpojumus (skatīt mūsu Sīkdatņu politiku),
 • kad to mums sniedz trešās puses, piemēram, kredītinformācijas birojs, savstarpēja līguma vai likuma noteiktajā kārtībā un gadījumos.

3. Kādus personas datus jūs par mani apkopojat?

Šajā sadaļā ir uzskaitīti biežākie mērķi, kuru sasniegšanai ievācam jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka zemāk sniegtais uzskaitījums nav visaptverošs un atsevišķos gadījumos, ievācot jūsu personas datus, mēs jums varam sniegt papildu informāciju.

Informācija, kuru jūs sniedzat mums

Mēs apkopojam informāciju, ko jūs sniedzat mums:

 • Reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot to vai mobilo lietotni, piesakoties aizdevuma saņemšanai mūsu tīmekļa vietnē, aizpildot aptaujas un izložu anketas vai izmantojot mūsu sadarbības partneru piedāvātos pakalpojumus, sniedzot informāciju mūsu personālam vai mūsu partneriem.
 • Kad jūs ziņojat par problēmu vai sazināties ar mums saistībā ar mūsu  pakalpojumiem.
 • Kad piedalāties diskusijās, sniedzat komentārus par mūsu blogu mūsu tīmekļa vietnē vai piedalāties aktivitātēs un diskusijās mūsu sociālo tīklu kontos.
 • Kad piedalāties mūsu rīkotā konkursā, reklāmā vai aptaujā, tostarp pie mūsu partneriem un sociālajos tīklos.
 • Kad mūsu vietnē izmantojat tērzēšanu (tērzēšanas robotu vai tiešsaistes tērzēšanu), tostarp datu koplietošanu, un sniedzat informāciju ziņojumos, kurus mums sūtāt.
 • Ja sazināties ar mums kāda cita iemesla dēļ, izmantojot iepriekš minētās metodes.

Jūsu sniegtā informācija atkarībā no komunikācijas mērķa ietver:

 • Identifikācijas datus un informāciju: jūsu vārdu (uzvārdu, vārdu), identifikācijas numuru vai personas kodu, dzimšanas datumu, informāciju par ģimenes stāvokli, jūsu identifikācijas dokumenta attēlu.
 • Kontaktinformāciju un informāciju saziņai: adresi, e-pastu, tālruņa numuru, tērzēšanas ziņas, balss ierakstu.
 • Informāciju par nodarbinātību: nodarbinātības statusu, darba devēja nosaukumu, darba tālruņa numuru.
 • Finanšu informāciju: kredītreitingu, ikmēneša ienākumus un izdevumus, finanšu informāciju, bankas konta numuru, darījumus bankas kontos.
 • Jebkuru citu informācija, kuru izvēlaties mums sniegt.

Informācija, ko apkopojam par jums automātiski.

Katru reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni vai izmantojat mobilo lietotni, mēs automātiski apkopojam:

 • Tehnisko informāciju par jūsu ierīci, informāciju, kas saistīta ar tīklu un programmatūru, kas nepieciešama, lai jūs varētu pieteikties savā profilā, pārlūkprogrammas veidu un versiju, pārlūkprogrammas spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmu un platformu, ekrāna izšķirtspēju, fontu kodēšanu un citu informāciju.
 • Informāciju par jūsu apmeklējumu, kas ietver pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes saistībā ar tīmekļa vietni (tostarp datumu un laiku), jūsu apskatītos vai meklētos produktus, atsauces/izejas lapas, mūsu vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, kas tiek izmantotas, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai uz mūsu klientu apkalpošanas dienesta numuru.

Uzziniet vairāk mūsu Sīkdatņu politikā.

Informācija, ko mēs saņemam no trešajām pusēm.

Mēs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem pieprasām informāciju par jums no trešajām pusēm, piemēram, mūsu partneriem vai kredītinformācijas birojiem. Mēs saņemam informāciju par jums turpmāk minētajos gadījumos.


jūsu iesniegta aizdevuma pieteikuma izskatīšanas ietvaros, kad:


pārbaudām jūsu identitāti, informāciju par  jūsu kredītspēju, tostarp informāciju par jūsu finansiālo stāvokli, pagātnes un pašreizējām saistībām un parādiem, nodarbinātības stāvokli publiskajos vai privātā sektora uzturētos reģistros (piemēram, reģistros, kas satur informāciju par ienākumiem, kredītvēsturi, parādiem trešajām personām, adresēm, nederīgajiem personu apliecinošajiem dokumentiem, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, un politiski nozīmīgām personām), aģentūrās un pie citām trešajām pusēm;


Atsevišķos gadījumos, par to jūs informējot, saņemam informāciju, ko jūs esat sniedzis kredītu brokeriem un mūsu biznesa partneriem, piesakoties pakalpojumu saņemšanai;


Saņemam informāciju no bankām, finanšu un maksājumu iestādēm attiecībā uz jūsu maksājumiem mums.


Saņemam informāciju par jums no sadarbības partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies konkursu, akciju vai aptauju rīkošanā, ja jūs tajās piedalāties. Detalizēta informācija par datu apstrādi tiek sniegta katra konkursa ietvaros.


Saņemam informāciju no tehnisko, identificēšanas, maksājumu un piegādes pakalpojumu sniedzējiem, no reklāmas tīkliem un analītiķiem.


Jebkurā citā gadījumā, kad jūs esat piekritis, ka trešā persona izpauž mums jūsu datus.

Cik ilgi jūs glabājat manus datus?

Mēs nosakām jūsu personas datu glabāšanas termiņu atkarībā no tā, kādiem mērķiem tie apstrādāti, proti, jūsu dati tiek glabāti 10 gadus pēc tam, kad esat pilnībā izpildījis saistības pret mums, lai nodrošinātu mūsu tiesisko interešu aizsardzību strīdu vai izmeklēšanas gadījumā. Savukārt, ja esat reģistrējies mūsu pakalpojumu saņemšanai, bet neesat tos izmantojis, jūsu dati tiks saglabāti vienu mēnesi no reģistrācijas, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Gadījumā, ja esat identificējies, bet neesat izmantojis pakalpojumu vai atteicies no tā pirms savstarpēju maksājumu veikšanas, jūsu personas dati tiks glabāti 5 gadus no pēdējās jūs pieteikuma pārbaudes, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Mēs neglabājam jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir pamatoti nepieciešams un pēc minēto termiņu beigām jūsu personas dati tiks dzēsti automātiski.

Gadījumā, ja esat piedalījies mūsu rīkotā konkursā, izlozē vai aptaujā, informācija par to ietvaros veikto datu apstrādi jums ir pieejama attiecīgās aktivitātes noteikumos.

4. Vai jūs dalāties ar maniem personas datiem?

Mēs dalāmies ar jūsu datiem tādā apmērā, kas ir nepieciešams, lai īstenotu mūsu mērķus un izpildītu mūsu līgumsaistības vai likumā noteiktos pienākumus.

Jūsu personas dati pieejami mūsu darbiniekiem tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgo darbinieku pienākumu izpildei.

Mēs atklājam jūsu personas datus trešajām pusēm, kas:

 • atbalsta mūsu darbību, administrēšanu un pārvaldību, analizējot datus un izstrādājot stratēģijas;
 • sniedz pakalpojumus jūsu identificēšanai un autentificēšanai;
 • sniedz informāciju par jūsu nodarbinātību;
 • palīdz mūsu saimnieciskajā darbībā, piemēram, tīmekļa vietnes uzturēšanā, riska novērtējumos un krāpšanas atklāšanā, parādu piedziņā un klientu apkalpošanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas nolūkā,
 • nodrošina mārketinga komunikāciju dažādos kanālos;
 • piedāvā mūsu pakalpojumus;
 • nodrošina maksājumu aizsardzības apdrošināšanas pakalpojumus mūsu klientiem. Ja klients piekritis minēto papildpakalpojumu saņemšanai, mēs sadarbības partnerim nododam klientu identificējošus datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu), informāciju par klienta noslēgto kredītlīnijas līgumu, kā arī kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pastu).

Mēs varam atklāt jūsu personas datus un informāciju par mūsu pakalpojumu izmantošanas vēsturi valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, ja tās vērsušās pie mums ar tiesiski pamatotu pieprasījumu, piemēram:

 • lai identificētu, izmeklētu un novērstu krāpšanu, tostarp nolūkā mazināt kredītrisku;
 • lai identificētu, izmeklētu un novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas darbības.

Mēs nododam informāciju par jums kredītinformācijas birojiem, centrālajai bankai, un valsts iestādēm, kā arī citām trešajām pusēm, lai nodrošinātu vispusīgu jūsu maksātspējas izvērtēšanu. Detalizēta informācija par datu saņēmējiem norādīta kredītlīnijas līgumā.

Līguma izpildes ietvaros mēs nododam jūsu personas datus maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem.

Jūsu saistību neizpildes vai nepilnīgas izpildes gadījumā mēs pārsūtīsim datus par jūsu nenokārtotajām saistībām kredītinformācijas birojiem, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs atklājam jūsu personas datus analītiķiem un meklētājprogrammu apkalpotājiem, kas veic mūsu tīmekļa vietnes un lietotņu optimizāciju un uzlabošanu. Daļēji šāda informācija tiek apkopota un kopīgota, izmantojot sīkdatnes. Uzziniet vairāk mūsu Sīkdatņu politikā.

Cedējot jūsu saistības pret mums, jūsu personas dati un informācija tiks kopīgota ar darījumā iesaistītajām pusēm. Saistības var tikt cedētas sadarbības partneriem, kas reģistrēti Latvijas Republikā vai citās Eiropas Savienības valstīs. Gadījumā, ja jūsu saistības tiks cedētas, jums par to tiks nosūtīta ziņa, izmantojot jūsu lietotāja profilā norādīto kontaktinformāciju.

Šajā politikā minētie gadījumi nav visaptveroši, jūsu personas datu nodošana trešajām pusēm atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp tiesiskā regulējuma, kas bijis spēkā mūsu līguma noslēgšanas un kredīta pieteikuma izskatīšanas laikā, kā arī no jūsu saistību izpildes disciplīnas. Savukārt, ja jūsu dati tiks nodoti trešajai pusei šeit neminēta mērķa izpildei, jūs par to tiksiet informēts.


Pārsūtot datus, mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu vismaz tādus pašus drošības pasākumus personas datu glabāšanai un apstrādei, kā to darām mēs.

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām pusēm tādā veidā un apmērā, kā noteikts šajā Privātuma politikā, normatīvajos aktos, līgumā, kas noslēgts mūsu starpā, un pamatojoties uz jūsu sniegtu piekrišanu.

Vai mani dati tiks nosūtīti ārpus EEZ?

Datu apstrāde pamatā tiek veikta Latvijas Republikā vai Eiropas Ekonomiskajā Zonā (EEZ), tomēr  atsevišķos gadījumos tā tiek veikta ārpus EEZ piemēram, ASV, kuras tiesiskajā regulējumā ir noteikts atšķirīgs datu aizsardzības līmenis, nekā EEZ valstīs. Datu apstrāde, kas tiek īstenota ārpus EEZ ietver tādus procesus kā maksājumu apstrāde, datu analīze (tostarp krāpšanas, riska un kredīta, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas apkarošanas pārbaudes), datu apkopošana par mūsu vietņu un pakalpojumu izmantošanu, drošības garantēšana un reklāmas nolūki (tostarp uzvedībai pielāgotas reklāmas) vai atbalsta pakalpojumu piedāvāšana.

Mēs īstenojam drošības pasākumus personas datu aizsardzībā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ja datus nepieciešams nodot ārpus EEZ, tas tiek darīts  saskaņā ar datu nodošanas līgumiem, kuros ietvertas Eiropas Komisijas apstiprinātās līgumu standartklauzulas.

5. Kādas ir manas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem?

Attiecībā uz AS “4finance” veikto jūsu personas datu apstrādi, jums ir šādas tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un saņemt savu datu kopiju.
 • saņemt personas datus un informāciju  strukturētā, bieži izmantotā un mašīnlasāmā formātā (datu pārnesamība).
 • lūgt dzēst personas datus (tiesības tikt aizmirstam).
 • iebilst pret personas datu apstrādi un lūgt to ierobežot.
 • iebilst pret personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.
 • pieprasīt datu labošanu. Noteiktā apjomā jums ir iespēja labot savus datus savā lietotāja  profilā.
 • tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā pa e-pastu pasts@dvi.gov.lv vai pastu, nosūtot iesniegumu uz adresi Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

Ja jūsu personas datu apstrāde tiek balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmē to datu apstrādes likumību, kas veikta pirms tam. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu savā profilā mūsu vietnē, vai nosūtot mums e-pastu uz info@ondo.lv.

Katra komerciālu informāciju saturoša e-pasta apakšā mēs nodrošinām saiti, kas izmantojama, lai attiektos no mūsu reklāmu saņemšanas.

Iesniegumu veidlapas datu subjekta tiesību īstenošanai:

Piekļuve datiem

Datu pārnesamība

Datu dzēšana

Lai izmantotu savas tiesības pieprasīt datu labošanu, iebilst pret apstrādi un ierobežot jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, nosūtiet mums pieprasījuma e-pastu uz info@ondo.lv.

Jūs varat arī sazināties ar mums un iesniegt pieprasījumu pa tālruni vai pastu, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šīs politikas 9. sadaļā.

Jūsu iesniegumā ietvertais lūgums tiks izvērtēts un jums tiks sniegta atbilde, kurā tiksiet informēts par lūguma izpildi vai apstākļiem, kuru dēļ jūsu datu subjekta tiesības var tikt realizētas ierobežotā apjomā. Informējam, ka jūsu personas dati nevar tikt dzēsti pirms normatīvajos aktos noteiktā termiņa iestāšanās vai pirms pagājis termiņš mūsu leģitīmo interešu īstenošanai.

6. Vai jūs veicat profilēšanu un automātisko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz mani?

Pilnībā automatizēta lēmumu pieņemšana ir spēja pieņemt lēmumus bez cilvēka iesaistīšanas ar tehnoloģiskiem līdzekļiem. Mēs izmantojam automātisko lēmumu pieņemšanu, tādēļ ka:

 • tā nodrošina konsekventāku un taisnīgāku attieksmi (piemēram, palīdz samazināt cilvēciskās kļūdas vai diskriminācijas iespēju);
 • mazina risku, ka klients nespēs pildīt savas saistības;
 • ļauj pieņemt lēmumus īsākā laika posmā, nekā to paveiktu cilvēks.

Mēs veicam profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu ievērojot normatīvo aktu prasības un pamatojoties uz jūsu pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai, lai jūs identificētu, novērtētu jūsu kredītspēju, atklātu un novērstu krāpšanas risku un ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumus. Pieteikuma pieņemšana vai noraidīšana parasti tiek veikta automātiski un tiek balstīta uz dažādiem faktoriem. Mēs regulāri pārbaudām un uzlabojam profilēšanas un lēmumu pieņemšanas algoritmus, lai nodrošinātu taisnīgu un efektīvu datu apstrādi.

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana var tikt izmantota:

 • ja mēs pārdodam savu biznesu vai aizdevumu portfeli, atlasot noteiktas aizdevuma līgumu grupas, pamatojoties uz darījumu vēsturi un ar to saistīto kredītrisku.
 • kad mēs izstrādājam pielāgotas komunikācijas kampaņas dažādiem klientu segmentiem (ņemot vērā iepriekšējo sadarbību ar mums, iezīmes un aizdevuma vēsturi), lai nodrošinātu atbilstošu saziņas saturu mūsu klientu apkalpošanas un mārketinga aktivitātēs.
 • kad mēs attīstām, uzlabojam un īstenojam saziņu ar klientiem, kuri nepilda savus pienākumus, nolūkā nodrošināt atbilstošus un efektīvus klientu apkalpošanas pasākumus.

Automatizēti lēmumi un profilēšana var tikt veikta attiecībā uz:

 • datiem, ko tieši iesniedz ieinteresētās personas (piemēram, atbildes anketas);
 • datiem, kas novēroti par jums (piemēram, laiks, kas pavadīts, piesakoties);
 • atvasinātiem vai paredzamiem datiem, piemēram, personas profilu, kas jau ir izveidots (piemēram, kredītreitings).

Ja saņemat lēmumu, kas pieņemts automatizēti vai profilēšanas rezultātā, jums ir tiesības:

 • saņemt skaidrojumu par pieņemtā lēmuma pamatojumu;
 • vērsties pie darbinieka, lai pārliecinātos par lēmuma pareizību;
 • paust savu viedokli.

Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, jums jāsazinās ar mums, izmantojot 9. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

Lēmumu pieņemšanā, kas netiek īstenota pilnībā automātiski, ir iesaistīti cilvēki. Piemēram, pirms aizdevuma piešķiršanas mēs izvērtēsim aizņēmēja kredītreitingu, un pēc nepieciešamības mūsu darbinieki noskaidros papildus informāciju.

7. Vai jūs veicat zvanu ierakstīšanu un kāpēc?

Mēs veicam zvanu ierakstīšanu šādiem mērķiem:

 • lai novērstu un atklātu krāpnieciskas un citas noziedzīgas darbības un nodrošinātu pierādījumus izmeklēšanas gadījumā;
 • lai dokumentētu klientu izpētes procesu saskaņā ar normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā;
 • lai apkopotu un saglabātu pierādījumus saistībā ar jūsu pa tālruni sniegtajām piekrišanām un izteiktajām vēlmēm;
 • lai nodrošinātu, ka, iesniedzot pieteikumu aizdevumam, mēs esam snieguši jums pilnīgu informāciju par mūsu produktiem, kā to nosaka laba uzņēmējdarbības prakse un patērētāju aizsardzības tiesību akti;
 • lai varētu saņemt, izskatīt un atrisināt visus iespējamos jautājumus, pieprasījumus, sūdzības vai strīdus;
 • lai veiktu kvalitātes kontroli un uzlabotu mūsu klientu apkalpošanas un parādu piedziņas funkcijas ar mērķi nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanas līmeni un ētisku parādu piedziņas praksi.

Zvanu ieraksti tiek droši uzglabāti noteiktu laiku mūsu telefonijas sistēmās, un mūsu darbinieki tiem piekļūst tikai tad, ja tas nepieciešams iepriekšminēto mērķu īstenošanai.

8. Kādas izmaiņas nesen īstenotas šajā politikā?

Mēs varam jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, norādot pēdējo izmaiņu datumu. Ja veiktas būtiskas izmaiņas, mēs tās  izcelsim un, ja iespējams, mēģināsim par tām jūs brīdināt tieši.

Kopš iepriekšējās versijas, Privātuma politikā esam veikuši šādas izmaiņas:

 • atjauninājuši informāciju par to, kāpēc mēs apkopojam jūsu personas datus;
 • paplašinājuši informāciju par to, kādus datus mēs vācam un koplietojam;
 • uzlabojuši informāciju par profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu;
 • pievienojuši informāciju par tālruņa zvanu ierakstīšanu;
 • veikuši citus precizējumus.

9. Kā es varu sazināties ar jums?

Jautājumu, lūgumu vai komentāru gadījumā saistībā ar Privātuma politiku vai to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, droši sazinieties ar mums.

Ieteicamā saziņas metode:

 • nosūtot e-pastu uz info@ondo.lv.
 • ar pasta sūtījumu uz šādu adresi: AS “4finance”, Lielirbes iela 17A‒46, Rīga, LV-1046, Latvija.

Jūs varat sazināties arī ar grupas datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz privacy@4finance.com vai pasta sūtījumu šādam adresātam:

Grupas datu aizsardzības speciālists
AS 4finance
Lielirbes iela 17A-46
‍Rīga, LV-1046
Latvija


10. Kas vēl man būtu jāzina?

Mūsu interneta vietnē un produktos var būt saites vai logrīki uz trešo pušu vietnēm. Šīs trešo pušu tīmekļa vietnes izmanto savu privātuma politiku. Apmeklējot šīs vietnes, jūs tiekat pakļauts šīm politikām.