Kredītlīnijas līguma vispārīgie noteikumi

Līguma versijas datums 07.09.2022
Versija 2.36  

Šajos Vispārīgajos noteikumos lietotie termini:

Aizdevēja konts

Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Aizņēmējam nosūtītajā Rēķinā;

Aizdevējs

AS "4finance", vienotais reģistrācijas Nr. 40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17A-8, Rīga, Latvija, LV-1046;

Aizņēmēja konts

Uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Lietotāja kontā, Ja Aizņēmējs reģistrācijas beigās savu identifikācijas procesu veic ar  E-identifikāciju,  tad  par  Aizņēmēja  kontu  tiek  uzskatīts  tas  uz  Aizņēmēja  vārda  jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērtais norēķinu konts, kuru Aizņēmējs ir norādījis Lietotāja kontā reģistrācijas laikā pirms E-identifikācijas veikšanas. Ja Aizņēmējs Līguma spēkā esamības laikā maina norēķinu kontu, Aizņēmējam ir pienākums atkārtoti pārskaitīt Aizņēmēja reģistrācijas komisiju uz Aizdevēja kontu.

Aizņēmēja reģistrācijas komisija

Komisijas maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa)  apmērā, ko saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 1.4. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par reģistrāciju Mājas lapā. Aizņēmēja E-identifikācijas gadījumā reģistrācijas komisijas maksa netiek piemērota;

Aizņēmējs

Līguma Vispārīgo noteikumu 2.5. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoša rīcībspējīga fiziska persona, kas noslēdz šo Līgumu kā aizņēmējs, kas norādīts Līgumā. Daļā par fizisko personu datu  apstrādi  par  Aizņēmēju  šajā  Līgumā  ir  uzskatāma  jebkura  fiziska  persona,  kas www.ondo.lv  mājas  lapā  ir  izteikusi  piekrišanu  savu  personas  datu  apstrādei  un  veikusi Aizņēmēja reģistrācijas komisijas pārskaitījumu uz Aizdevēja kontu, arī tajos gadījumos, kad šai personai nav izsniegta kredītlīnijas summa;

Aizņēmēja telefona numurs

Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādītais vai pēc reģistrācijas mainītais mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numurs, par kuru Aizņēmējs informējis Aizdevēju;

Atlaide

Aizdevēja piemērota atlaide un/vai atvieglojumi Procentiem par kapitāla lietošanu vai citām ar kredītu  saistītām  izmaksām.  Aizdevējam  ir  tiesības  izvietot  paziņojumu  par  Atlaides piemērošanu  Aizdevēja  Mājas  lapā  un/vai  Lietotāja  kontā,  un/vai  Aizņēmējam  nosūta paziņojumu par Atlaides piemērošanu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā Aizņēmēja norādīto e-pasta adresi;

E-identifikācija

Elektroniska Aizņēmēja identifikācija Aizdevēja Mājas lapā, izmantojot Aizņēmēja bankas datu pārraides tiešsaisti Aizdevēja Mājas lapā ar Aizņēmēja bankas internetbanku;

GPL (Gada procentu likme)

Saskaņā ar MK Noteikumiem uz Līguma noslēgšanas brīdi aprēķinātā gada procentu likme, t.i., Kredītlīnijas limita kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas.  Gada  procentu likme  tiek  norādīta  Līgumā  un  tās  aprēķināšanai  tiek  izmantoti Pieņēmumi;

Izmaksai pieejamais Kredītlīnijas limits

Saskaņā  ar  Vispārīgo  noteikumu  4.2. punktu Aizdevēja  vienpusēji noteikts  limits,  kas Aizņēmējam pieejams izmaksai Kredītlīnijas summu veidā no kopējā Kredītlīnijas limita;

Kopējā atmaksājamā summa

Summa, ko veido kopējā Kredītlīnijas summa un visas izmaksas, tai skaitā Procenti par kapitāla lietošanu, kas Aizņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līgumu;

Kredītlīnijas limits

Aizņēmējam  piedāvātā  kopējā  pieejamā  naudas  summa, kas norādīta Lietotāja kontā vai nosūtīta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

Kredītlīnijas summa

Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru tas vēl nav atmaksājis Aizdevējam un, kuru Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam Līgumā noteiktajā kārtībā;

Speciālie līguma noteikumi

Aizdevēja  sagatavots  dokuments,  kurā  norādīts  izsniegtās  Kredītlīnijas  summas  apmērs, Procenti par kapitāla lietošanu dienā, GPL, aizņēmuma likme, Minimālā maksājuma apmērs, atlaides  apmērs, ja tāda tiek piemērota, izmaksas  datums  un  Maksājuma  datums, un  kuru Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi;

Lietotāja konts

Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc identificējošas informācijas un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

Līgums

Šis starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgtais Kredītlīnijas līgums, kas sastāv no Vispārīgajiem noteikumiem un Speciālajiem līguma noteikumiem;

Maksājuma datums

Diena,  kas  tiek  noteikta  Speciālajos  līguma  noteikumos,  kurā  Aizņēmējam  jānodrošina Minimālā maksājuma summas ieskaitījums Aizdevēja kontā pilnā apjomā.

Mājas lapa

Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.ondo.lv un visas mājas lapas sadaļas, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas, izveido savu Lietotāja kontu, iesniedz Pieteikumu un noslēdz Līgumu;

Minimālais maksājums

Maksājums, kas  Aizņēmējam  jāveic  atbilstoši  Līguma  6.19.  punktā  noteiktajai  kārtībai  un apmēram un kas norādīts Lietotāja kontā, Speciālajos līguma noteikumos un Rēķinā. MK Noteikumi Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

MK Noteikumi

Līguma noslēgšanas brīdī spēkāesošie Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”;

Parole

Aizņēmēja reģistrācijas procesa laikā izvēlēta ciparu un burtu kombinācija, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, iesniedzot Pieprasījumu Lietotāja kontā, vai arī iesniedzot Pieprasījumu no Aizņēmēja  reģistrācijas  laikā  norādītā  mobilo  sakaru  operatora  piešķirtā pieslēguma numura, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai Trešajai personai. Parole var tikt mainīta Lietotāja kontā;

Patiesā labuma guvējs

Fiziskā  persona,  kuras  labā,  interesēs  tiek  noslēgts  Līgums,  un  tā  ir  vismaz:  attiecībā  uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas  līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē, attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks);

Politiski nozīmīga persona

Persona,  kura  Latvijas  Republikā,  citā  dalībvalstī  vai  trešajā  valstī  ieņem  vai  ir  ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības  (pašvaldības)  vadītājs,  valdības  vadītājs,  ministrs  (ministra  vietnieks  vai  ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas  likumdošanas  struktūras  loceklis,  politiskās  partijas  vadības  struktūras  (valdes) loceklis,  konstitucionālās  tiesas,  augstākās  tiesas  vai  cita  līmeņa  tiesas  tiesnesis  (tiesu institūcijas  loceklis),  augstākās  revīzijas (audita)  iestādes  padomes  vai  valdes  loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais  virsnieks,  valsts  kapitālsabiedrības  padomes  vai  valdes  loceklis,  starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;

Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis

Persona, kura ir Politiski nozīmīgas personas: laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu;  bērns  vai  Politiski  nozīmīgas  personas  laulātā  vai  laulātajam pielīdzināmas  personas  bērns,  viņa  laulātais  vai  laulātajam  pielīdzināma  persona;  vecāks, vecvecāks vai mazbērns; brālis vai māsa;

Ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona

Fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar Politiski nozīmīgu personu vai kādu no tās ģimenes locekļiem ša līguma izpratnē, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar Politiski nozīmīga personu vai kādu no tās ģimenes  locekļiem  ša līguma izpratnē,  kā  arī  fiziskā  persona,  kura  ir  vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots Politiski nozīmīga personas vai kādas no tās ģimenes locekļu labā;

Pieņēmumi

Maksimālais  Kredītlīnijas limits tiek izņemts uzreiz un tiek atmaksāts divpadsmit vienādos mēneša maksājumos;

Pieprasījums

Līguma Vispārīgo noteikumu 2. sadaļā noteiktajā  kārtībā Aizņēmēja iesniegts pieprasījums Aizdevējam Kredītlīnijas summas izmaksai;

Procenti par kapitāla lietošanu

Atlīdzība Aizdevējam par Kredītlīnijas summas lietošanu, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam un kas fiksēti Līgumā;

Puse/s

Aizņēmējs vai/un Aizdevējs kopā;

Rēķins

Aizdevēja sagatavots rēķins, kur Aizdevējs norāda maksājumus, kas Aizņēmējam jāmaksā atbilstoši Līgumam;

Trešā persona

Jebkura persona, kura nav šī Līguma puse.

Vispārīgie noteikumi

Šie Līguma vispārīgie noteikumi redakcijā, kāda ir nosūtīta Aizņēmēja reģistrācijas laikā vai Kredītlīnijas summas izsniegšanas laikā uz Aizņēmēja Mājas lapā norādīto e-pasta adresi;

1. Reģistrācija un Līguma noslēgšana

1.2. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā. Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu reģistrēt Aizņēmēju.

1.3. Aizņēmēja reģistrācijas  laikā  Aizdevējs nosūta Aizņēmējam  uz Lietotāja  kontā norādīto Aizņēmēja e-pasta adresi Līguma Vispārīgos noteikumus.

1.4.  Lai  pabeigtu  reģistrāciju,  Aizņēmējs  no  Aizņēmēja  konta  pārskaita  uz  Aizdevēja  kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju. Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma mērķi saskaņā ar  Aizdevēja  norādījumiem  Mājas  lapā.  Aizņēmēja  E-identifikācijas  gadījumā  Aizņēmēja reģistrācijas  komisija  nav  jāmaksā.  Aizņēmēja  reģistrācijas  komisija  netiek  atgriezta Aizņēmējam.

1.5. Lietotāja konts tiek aktivizēts pēc tam, kad Aizņēmējs no Aizņēmēja konta pārskaita uz Aizdevēja kontu Aizņēmēja reģistrācijas komisiju.

1.6.  Puses  vienojas,  ka  Aizdevējs  piešķir  Aizņemējam  Kredītlīnijas  limitu. Līguma  darbības laikā,  pēc  atbilstoša  Aizņēmēja  Pieprasījuma  saņemšanas,  Aizdevējs  izsniedz  Aizņēmējam Kredītlīnijas summas Kredītlīnijas limita ietvaros, ja Aizņēmējs ir izpildījis Līguma 4.4. punktā ietvertos nosacījumus.

1.7. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem  noteikumiem  un  ir  pabeigts  reģistrācijas  process,  Aizdevējam  saņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju vai pēc E-identifikācijas veikšanas un Puses ir vienojušās par izmaksājamās  Kredītlīnijas  summas apmēru  un Maksājuma  datumu.  Aizņēmēja pienākums veikt  Kredītlīnijas  summas  atmaksu  un  citus  šajā  Līgumā  noteiktos  maksājumus,  izņemot Aizņēmēja reģistrācijas komisiju, rodas pēc tam, kad Aizdevējs ir izskaitījis Kredīltlīnijas summu uz Aizņēmēja kontu vai izsniedzis skaidrā naudā.

1.8.  Šī  Līguma  Vispārīgajos  noteikumos  noteiktajā  kārtībā  veikta  Aizņēmēja  reģistrācijas komisijas  samaksa (E-identifikācijas  gadījumā  – Aizņēmēja  veikta  E-identifikācija  Aizdevēja Mājas lapā) apliecina, ka Aizņēmējs vēlas noslēgt Līgumu, kā arī to, ka Aizņēmējs ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem. Aizņēmējs piekrīt,  ka  pirmajos  Speciālajos līguma  noteikumos,  kas  Aizņēmējam  tiks  nosūtīti,  kad Aizņēmējs būs veicis tā identifikācijai nepieciešamo pārskaitījumu no sava bankas konta šajā punktā  paredzētajā  kārtībā,  var  tikt  iekļauta  precizēta  informācija  par  Aizņēmēju  (vārds, uzvārds, bankas konts, dzīvesvietas adrese, u.c.), kas tiks uzskatīta par aktuālo Aizņēmēja informāciju.

1.9.  Puses  vienojas  atsevišķi  par  aizņēmuma  likmi,  balstoties  uz  Aizņēmēja  Pieprasījumā sniegto informāciju, kuru Aizdevējs apstiprina Speciālajos līguma noteikumos, kas tiek nosūtīti uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā norādīto e-pastu.

1.10. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Kredītlīnijas limita piešķiršanu Aizņēmējam, par to informējot Aizņēmēju. Aizdevējam  nav pienākums pamatot tā  atteikumu  piešķirt Kredītlīnijas limitu.  Ja Kredītlīnijas limita izsniegšanas atteikums pamatots ar parādnieku datu bāzē iegūtām ziņām, Aizdevējs  pēc  Aizņēmēja  pieprasījuma  informē Aizņēmēju  par  šo  faktu  un izmantotās  datu bāzes ziņām.

1.11. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam piešķirt Kredītlīnijas limitu, Līgums atzīstams it kā par nemaz nepastāvējušu  

1.12. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Līguma Vispārīgie noteikumi un Speciālie līguma noteikumi  tiek  katru  reizi  pirms  Kredītlīnijas  summas  izsniegšanas  nosūtīti  uz  Aizņēmēja Lietotāja  kontā  norādīto  e-pasta  adresi.  Aizdevējs  pēc  Aizņēmēja  rakstveida  pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi, piemērojot šajā Līgumā noteikto maksu, ja Līgums Aizņēmējam jau ticis nosūtīts elektroniski. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. Noslēgtais Līgums tiek glabāts AS "4finance" datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais līgums datu bāzē tiek glabāts, kamēr neiestājas prasības noilgums vai ir nepieciešams Aizdevējam tiesību aktos noteikto  pienākumu  izpildei.  Pēc  Aizņēmēja  rakstiska  pieprasījuma  saņemšanas,  līgums piecpadsmit darba dienu laikā tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi.

2. Kredītlīnijas summas Pieprasījums

2.1.  Pēc  Aizņēmēja  veiksmīgas reģistrācijas  Mājas  lapā,  kā  arī  Līguma  noslēgšanas, Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam Pieprasījumu jebkurā no tālāk minētajiem veidiem:

2.1.1. Iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādīto Aizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedzot Aizdevēja pieprasītās ziņas. Iesniedzot Pieprasījumu, zvanīt iespējams arī ne no reģistrācijas laikā norādītā mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numura;

2.1.2.  Aizpilda  Pieprasījumu  Mājas  lapā  Lietotāja  kontā,  norādot  tajā  visas  pieprasītās ziņas, t.sk. izmaksājamās Kredītlīnijas summas apmēru.

2.2. Reģistrējoties Mājas lapā un iesniedzot Pieprasījumu, Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējam nav  kavētu parādsaistību  pret  Trešajām  personām,  Aizņēmējs nav reģistrēts  kā  esošais parādnieks  parādnieku  datu bāzēs  vai  datu  bāzēs  kredītvēstures  veidošanai,  nepastāv  tādi apstākļi, kas varētu negatīvi ietekmēt Aizņēmēja maksātspēju un tā ienākumu un izdevumu attiecība ir atbilstoša no šī Līguma izrietošo saistību izpildei.

2.3.  Pabeidzot  reģistrāciju  Mājas  lapā,  kā  arī iesniedzot  Pieprasījumu  Kredītlīnijas  summas izsniegšanai, Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem noteikumiem un tie saskan ar Aizņēmēja gribu.

2.4.  Aizņēmējs  apliecina,  ka  Aizņēmēja reģistrācijas  laikā  Mājas  lapā  un  Lietotāja  kontā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējam ir tiesības zvanīt uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, lai sasniegtu Aizņēmēju.

2.5.  Lai  reģistrētos  Mājas  lapā,  noslēgtu  Līgumu,  kā  arī  pieprasītu  Kredītlīnijas  summu izsniegšanu, Aizņēmējam ir jāatbilst, un Aizņēmējs apliecina, ka tas visā Līguma darbības laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.5.1. Aizņēmējs ir fiziska persona;

2.5.2. Aizņēmējs ir vecumā no 20 līdz 80 gadiem;

2.5.3.  Aizņēmēja  pastāvīgā  deklarētā  dzīves  vieta  ir  Latvijas  Republikā,  un  Aizņēmējs nodokļu likumos tiek uzskatīts par rezidentu;

2.5.4. Aizņēmējam ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru, t.sk., tajā esošajiem naudas līdzekļiem, ja tādi tur ir, tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.5.5. Līguma noslēgšanas un Pieprasījuma nosūtīšanas laikā Aizņēmējs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē.

2.6. Aizņēmējs apliecina, ka Aizņēmējs ir šī Līguma Patiesais labuma guvējs, kas nozīmē, ka naudas līdzekļi, kurus Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, tiek izmantoti tikai un vienīgi Aizņēmēja personīgām vajadzībām un interesēm, un šis Līgums netiek slēgts jebkādas citas fiziskas vai juridiskas personas interesēs.  

2.7. Gadījumā, ja mainās 2.6. punktā noteiktais, Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā paziņot par to Aizdevējam, nosūtot paziņojumu elektroniski uz e-pasta adresi info@ondo.lv vai ierodoties  klātienē,  vai  sūtot  vēstuli  pa  pastu  uz šajā  Līgumā  norādīto  Aizdevēja  adresi. Paziņojumā tiek ietverta šāda informācija par Patiesā labuma guvēju:

2.7.1. par rezidentu — vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.7.2. par nerezidentu - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

2.7.3.  informācija  par  Patiesā  labuma  guvēja  veiktajiem  darījumiem,  saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem.

2.7.4. informācija par to, vai Patiesā labuma guvējs ir Politiski nozīmīga persona un/vai Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona.

2.8.  Aizņēmējam  ir  pienākums  informēt  Aizdevēju  gadījumā,  ja  Aizņēmējs un/vai  kāds no Aizņēmēja ģimenes locekļiem un/vai kāda ar Aizņēmēju cieši saistītā persona ir vai kļūst par Politiski nozīmīgu personu. Aizņēmējam ir pienākums vienas dienas laikā elektroniski paziņot par to  Aizdevējam,  nosūtot  paziņojumu  elektroniski  uz  e-pasta  adresi  info@ondo.lv  vai ierodoties klātienē, vai sūtot vēstuli pa pastu uz šajā Līgumā norādīto Aizdevēja adresi.

2.9.  Ja  Aizņēmējs  vai  Patiesā  labuma  guvējs ir  Politiski  nozīmīga  persona  un/vai  Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un/vai ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona un tās mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz likumā noteikto apmēru, šādā gadījumā Patiesā labuma  guvēja  identifikācija  tiek  veikta  Aizņēmējam  vai  Patiesā  labuma  guvējam  ierodoties klātienē.

3. Lēmums par Kredītlīnijas limita piešķiršanu un Kredītlīnijas summu izmaksu

3.1.  Aizdevējs  pieņem  Lēmumu  par  Kredītlīnijas  limita  piešķiršanu un  Kredītlīnijas  līguma noslēgšanu pēc tam, kad saņēmis un izvērtējis Aizņēmēja reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegto informāciju, kā arī veicis Aizņēmēja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu. Atbilstoši Aizdevēja pieņemtajam lēmumam, Aizņēmējam Līguma 1.3. punktā noteiktajā kārtībā tiek nosūtīti Līguma Vispārīgie noteikumi, kurus Aizņēmējs apstiprina,  pabeidzot  reģistrāciju  Līguma  1.4.  punktā noteiktajā kārtībā.

3.2.  Aizdevējs  pieņem  lēmumu  par  Kredītlīnijas  summas  izsniegšanu  un  informē  par to Aizņēmēju atkarībā no Pieprasījuma iesniegšanas veida.

3.3.  Ja  Pieprasījums  tiek  iesniegts,  Aizņēmējam  izmantojot  balss  telefoniju  Vispārīgo noteikumu 2.1.1. punktā. norādītajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un  izvērtējis  Kredītlīnijas  limita  pieprasījumu  un  to,  vai  Aizņēmējs  ir  izpildījis  Vispārīgo noteikumu  4.4.  punktā  minētos  nosacījumus  Kredītlīnijas  summu  izmaksai,  Aizdevējs, izmantojot balss telefoniju, informē Aizņēmēju par piedāvājumu, norādot:

3.3.1. Kredītlīnijas summas apmērs;

3.3.2. Procenti par kapitāla lietošanu dienā;

3.3.3. Minimālā maksājuma apmērs un datums.

3.4. Kredītlīnijas summas saņemšanai  pēc  Vispārīgo noteikumu 3.3. punktā minētā piedāvājuma saņemšanas  Aizņēmējs, izmantojot  balss  telefoniju,  apstiprina  Aizdevēja piedāvājumu.

3.5. Ja Pieprasījums ir aizpildīts un iesniegts Aizdevējam Mājas lapā Lietotāja kontā Vispārīgo noteikumu 2.1.2. punktā norādītajā kārtībā, tad pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Kredītlīnijas summas pieprasījumu un to, vai Aizņēmējs ir izpildījis Vispārīgo noteikumu 4.4. punktā minētos nosacījumus Kredītlīnijas summu izmaksai, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontu informāciju par piedāvājumu, norādot Līguma Vispārīgo noteikumu

3.3.1. – 3.3.3. punktā noteikto informāciju.

3.6.  Kredītlīnijas  summas  saņemšanai  pēc  Vispārīgo  noteikumu  3.5.  punktā  minētā piedāvājuma saņemšanas Aizņēmējs Lietotāja kontā apstiprina Aizdevēja piedāvājumu.

3.7.  Pēc tam, kad Aizdevējs  ir saņēmis  Vispārīgo  noteikumu  3.4.  vai  3.6.  punktā  minēto Aizņēmēja  apstiprinājumu,  Aizdevējs  paziņo par to Aizņēmējam, izmantojot  balss  telefoniju (3.3. punktā noteiktajā gadījumā), vai nosūta lēmumu uz Lietotāja kontu (3.6. punktā noteiktajā gadījumā).

4. Kredītlīnijas summas izsniegšanas kārtība

4.1.  Pamatojoties  uz  Aizņēmēja  Pieprasījumu  par  Kredītlīnijas  summas  izmaksu,  Aizdevējs

izsniedz Kredītlīnijas summas Aizņēmējam, pārskaitot tās uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs ir

saņēmis Kredītlīnijas summu, kad tā ir ieskaitīta Aizņēmēja kontā.

4.2.  Aizdevējam  Līguma  darbības  laikā  ir  tiesības  Kredītlīnijas  limita  ietvaros  noteikt  (t.sk.

paaugstināt  vai  pazemināt  iepriekš  noteikto)  Aizņēmējam  Izmaksai  pieejamo  Kredītlīnijas

limitu, ņemot vērā Aizņēmēja kredītvēsturi, sadarbības ilgumu ar Aizdevēju, kā arī izvērtējot

Aizņēmeja spēju atmaksāt kredītu un to vai Aizņēmējs ir pienācīgi pildījis savas saistības.

4.3.  Aizņēmējam  ir  tiesības  pieprasīt  Kredītlīnijas  summu  izmaksu  pēc  tam,  kad  Līgums  ir

stājies spēkā atbilstoši Līguma 1.7. punktam.

4.4.  Pēc  Līguma  noslēgšanas  Aizņēmējam  ir  tiesības  Kredītlīnijas  limita  kopējās  summas

ietvaros pieprasīt Kredītlīnijas summu izmaksu neierobežotu reižu skaitu, ievērojot Izmaksai

pieejamo  Kredītlīnijas  limitu  attiecīgā  Pieprasījuma  iesniegšanas  brīdī  un  izpildot  šādus

nosacījumus:

4.4.1.  pieprasot  Kredītlīnijas  summu  atkārtoti  Izmaksai  pieejamā  Kredītlīnijas  limita ietvaros, no jauna izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņš nepārsniedz iepriekš izsniegtās Kredītlīnijas summas lietošanas termiņu;

4.4.2.  ja  Aizņēmējam  Kredītlīnijas  summu  veidā  izmaksāts  viss  Izmaksai  pieejamais Kredītlīnijas limits, uz jaunu Kredītlīnijas summas izmaksu tas var pieteikties pēc tam, kad atmaksāta iepriekš izsniegtā Kredītlīnijas summa, vai arī Aizdevējs palielinājis Izmaksai pieejamo Kredītlīnijas limitu.

4.5. Aizdevējam ir tiesības atteikt izmaksāt atsevišķas Kredītlīnijas summas šādos gadījumos:

4.5.1. Līguma Vispārīgo noteikumu 8.2. apakšpunktos minētajos gadījumos;

4.5.2. Aizdevēja rīcībā ir nonākusi informācija par Aizņēmēja neatbilstošu maksātspēju;

4.5.3.  Aizņēmējs  nav  izpildījis  Līguma  Vispārīgo  noteikumu  4.4.  punktā  minētos nosacījumus;

4.5.4. Puses Līgumā noteiktajā kārtībā nav panākušas vienošanos par izmaiņām Līguma Vispārīgajos noteikumos;

4.5.5.  Objektīvu  iemeslu  dēļ,  tai  skaitā  gadījumā,  ja  pastāv  risks,  ka Kredītlīnijas  summas izsniegšana  var  radīt  zaudējumus Aizdevējam, Aizdevējam ir  tiesības  pārtraukt  tiesības saņemt un izmantot Kredītlīnijas summu.

4.6. Gadījumā, ja Aizdevējs ir izmantojis tiesības atteikt atsevišķu Kredītlīnijas summu izmaksu Aizņēmējam,  tas  Aizņēmējam neliedz  tiesības  atkārtoti  pieprasīt  Kredītlīnijas  summas izsniegšanu  pēc  tam,  kad  tas  novērsis iemeslus,  kas  bijuši  Aizdevēja 4.5.  punktā  minētā atteikuma pamatā.

4.7. Līguma darbības laikā,  pēc Aizņēmēja  spējas atmaksāt kredītu  izvērtējuma  veikšanas, Aizdevējs var palielināt kopējo piešķirtā Kredītlīnijas limita summu.

4.8. Kredītlīnijas līgums tiek noslēgts tikai laikā no pulksten 08:00 līdz 23:00 vai citā laikā, kas norādīts  Mājas  lapā  kā  Aizdevēja darba  laiks.  Citā  laikā  Aizņēmējam  ir  tiesības nosūtīt Kredītlīnijas summas piešķiršanas pieprasījumu, kas tiks ievietots gaidīšanas režīmā un tiks izskatīts iepriekšminētajā laika periodā.

4.9.  Aizdevējs    ir  tiesīgs  noteikt  Kredītlīnijas  summas  pārskaitīšanas  termiņu  uz  Aizņēmēja kontu, pamatojoties uz Aizdevēja noslodzi, garantējot naudas izmaksu ne vēlāk kā 10 dienu laikā  pēc  Kredītlīnijas  summas  izmaksas  apstiprināšanas,  nosakot pārskaitīšanas  datumu Speciālajos līguma noteikumos.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties noLīguma 14 kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot Aizdevējam iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Aizdevēja juridisko adresi vai arī uz Aizņēmēja Lietotāja kontāreģistrēto e-pasta adresi. Aizņēmējam irtiesīgs izmantot citu komunikācijas kanālu atteikuma tiesību īstenošanai, ja Aizdevējs to akceptē.

5.2. Iesniegumā par atteikumatiesību izmantošanu Aizņēmējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

5.2.1. Aizdevēja nosaukumu, juridisko adresi;

5.2.2.Aizņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2.3.Dokumenta nosaukums „iesniegums”;

5.2.4.Paziņojumu par Kredītlīnijas summas pirmstermiņa atmaksu un atkāpšanos noLīguma, kurš stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs veicis pilnīgu norēķinu arAizdevēju;

5.2.5.Iesnieguma parakstīšanas vietu un laiku;

5.2.6.Aizņēmēja parakstu un tā atšifrējumu.

5.3. Ja Aizņēmējs izmanto LīgumaVispārīgo noteikumu 5.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam nopaziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas brīža ir pienākumsnekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz Maksājuma datumam, atmaksāt Kopējoatmaksājamo summu, t.sk. izsniegto Kredītlīnijas summu un Procentus parkapitāla lietošanu, kas tiek aprēķināti par faktisko Kredītlīnijas summaslietošanas laiku.

5.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kopējāsatmaksājamās summas samaksu Aizdevējam.

6. Kredītlīnijas summas atmaksa un Procentu par kapitāla lietošanu samaksa

6.1. Aizņēmējs maksā Procentuspar kapitāla lietošanu tikai par tam Kredītlīnijas līgumā noteiktajā kārtībāizsniegtajām Kredītlīnijas summām. Aizņēmuma likme tiek norādīta Speciālajoslīguma noteikumos, Procentus par kapitāla lietošanu aprēķina par katru kapitālaizmantošanas dienu. Informācija par izsniegto Kredītlīnijas summu tiek nosūtītauz Aizņēmēja reģistrācijas laikā Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

6.2. Aizņēmējs atmaksāAizdevējam Kredītlīnijas summu un maksā Procentus par kapitāla lietošanu parvisu faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku saskaņā ar Speciālajiemlīguma noteikumiem. Ja Aizņēmējs ir izmantojis Līguma 4.4. punktā paredzētāstiesības pieprasīt Kredītlīnijas summas izmaksu pieejamā Kredītlīnijas limitaapmērā, tad šī no jauna izsniegtā Kredītlīnijas summa tiek pieskaitīta jauizsniegtajai Kredītlīnijas summai.

6.3. Aizdevējs, piemērojotAtlaidi, ir tiesīgs samazināt Procentus par kapitāla lietošanu vai citas ar kredītusaistītās izmaksas.

6.4. Aprēķinot procentus, tiekizmantota fiksēta procentu likme.

6.5. Aizdevējs nosūta AizņēmējamRēķinu uz Lietotāja kontā norādīto faktiskās dzīves vietas adresi un/vaie-pasta adresi un/vai nosūta uz Aizņēmēja Lietotāju kontu Mājas lapā,savlaicīgi pirms Maksājuma datuma.

6.6. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski, un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs irinformēts, ka Rēķina nesaņemšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums veiktMinimālo maksājumu līdz katra mēneša noteiktajam Maksājuma datumam.

6.7. No Līguma izrietošo maksājumu izpilde tiek veikta Kredītlīnijas valūtā. Ja kāda no Līgumā noteikto maksājumu izpilde tiek veikta citā valūtā nekā Kredītlīnijas valūtā, tiek veikta valūtas, kurā tiek veikts maksājums, konvertācija uz Kredītlīnijas valūtu. Kurss ir atbilstošs tās Aizdevēja bankas Kredītlīnijas valūtaspārdošanas kursam, uz kuras kontu, veicot Kredītlīnijas summas atmaksu, tiek pārskaitīts maksājums, dienā, kad tiek veikts pārskaitījums.

6.8. Visus no Līguma izrietošos maksājumus Aizņēmējs veic, pārskaitot tos uz Aizdevēja kontu, kas norādītsMājas lapā.

6.9. Līgumā noteiktās Aizņēmēja maksājumu saistības ir izpildītas ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitītaAizdevēja kontā.

6.10. Aktuālā informācija par Minimālo maksājumu veikšanu, Kredītlīnijas summas atmaksu, Procentiem parkapitāla lietošanu un/ nokavējuma procentiem un cita ar Līguma izpildi saistītā informācija ir pieejama Aizņēmēja Lietotāja kontā Mājas lapā.

6.11. Aizņēmējam ir pienākums,veicot jebkādu maksājumu saskaņā ar Līgumu, norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, Aizdevēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, Aizdevēja kontu un apmaksājamā Rēķina numuru. Ja par veicamo maksājumu Aizņēmējs nav saņēmisRēķinu, tad Aizņēmējam ir pienākums norādīt Kredītlīnijas summas izsniegšanas datumu.

6.12. Ja Aizdevējs no Aizņēmējasaņem maksājumu, kuru nav iespējams identificēt, tad šāds maksājums netiek uzskatīts par saņemtu līdz tā identifikācijas brīdim un Aizdevējam ir tiesības piemērot Aizņēmējam nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja maksājums tiek identificēts uz Aizņēmēja iesniegumā sniegtās informācijaspamata, jau aprēķinātie nokavējuma procenti netiek dzēsti.

6.13. Aizdevēja prasījumi pretAizņēmēju tiek segti šādā kārtībā – sākotnēji tiek dzēsta vēl nenomaksātie Procenti par kapitāla lietošanu, pēc tam pārējie no Aizņēmēja saņemtie naudaslīdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildei, tiekizmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, un tikai tad palikušo atlikumuizlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā arLīgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arī citu maksājumu segšanas kārtību, jatā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.14. Aizņēmējam ir tiesībasatmaksāt Kredītlīnijas summu pilnībā vai daļēji jebkurā brīdī. Tādā gadījumāProcenti par kapitāla lietošanu tiek rēķināti no neatmaksātās Kredītlīnijassummas.

6.15. Ja Aizdevējam rodasilgstošas saistību izpildes grūtības, būtiski kavējot saistību izpildi vai Minimālāmaksājuma samaksu, Aizņēmējam ir tiesības ierosināt Aizņēmēja saistību izpildinoteiktā laika periodā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos. Ja Aizdevējs pēcmutiskas vai rakstiskas vienošanās ar Aizņēmēju sagatavo saistību izpildesatmaksas grafiku, saskaņā ar kuru Aizņēmējam jāveic saistību izpildi ilgākā laika periodā, pa daļām grafikā noteiktajos termiņos, tad Aizdevējam irtiesības piemērot restrukturizācijas maksu un noteikt tās atmaksas kārtību. Aizņēmējam attiecīgi nolīgtajos termiņos jāveic saistību izpilde tādā apmērā, kāds tiek norādīts pēc Aizņēmēja ierosinājuma Aizdevēja sagatavotā grafikā.Aizdevējam nav pienākums pamatot tā atteikumu veikt Aizņēmēja saistību izpildiilgākā laika periodā, nekā noteikts Speciālajos līguma noteikumos.

6.16. Ja Aizdevējs un Aizņēmējsir vienojušies par parāda atmaksu pēc sagatavotā parāda atmaksas grafikasaskaņā ar šī Līguma 6.15.punktu, tad Aizdevēja prasījumi pret Aizņēmēju tiek segti šādā kārtībā - sākotnēji tiek secīgi dzēsti visvecākie neatmaksātie grafika maksājumi, kuros sākotnēji tiek dzēsti Procenti par kapitāla lietošanu, pēc tampārējie no Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi, kas domāti Aizņēmēja saistībupret Aizdevēju izpildei, tiek izmantoti, lai dzēstu nokavējuma procentus, untikai tad palikušo atlikumu izlieto Kredītlīnijas summas, kā arī citu maksājumu, kuri jāsedz saskaņā ar Līgumu, dzēšanai. Aizdevējs var noteikt arīcitu maksājumu segšanas kārtību, ja tā ir labvēlīgāka Aizņēmējam.

6.17. Ja Aizņēmējam tiek izveidots atmaksas grafiks atbilstoši 6.15. punktā noteiktai kārtībai, Aizņēmējam irtiesības mainīt atmaksas grafika datumu:

6.17.1. nākamajam neatmaksātajam grafika maksājumam, kur šādā gadījumā Aizdevējam irtiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 1% apmērā no atmaksas grafikā norādītās kārtējās maksājumā atmaksājamās Kredītlīnijas summas par katru faktiski atlikto dienu, kuras atmaksa ir jāveic datumā, kas tiek mainīts;

6.17.2. visiem grafika maksājumiem, kur šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja atlīdzību 3% apmērā no atlikušās neatmaksātās Kredītlīnijas summas.

6.18. Ja Aizņēmējs ieskaita Aizdevēja kontā lielāku naudas summu, nekā Aizņēmējam ir pienākums maksāt atbilstoši Līgumā noteiktajamsaistību apmēram, tādējādi veidojot pārmaksu, Aizņēmējam ir tiesības vērstiespie Aizdevēja ar lūgumu veikt pārmaksas atgriešanu, nosūtot paziņojumu uz Aizdevēja elektroniskā pasta adresi. Ja ir izveidojusies pārmaksa, Aizdevējamir tiesības:

6.18.1. atgriežot pārmaksu, ieturēt tādu naudas summu, kas ir vienāda ar bankas komisiju par maksājuma veikšanu un izmaksām, kas saistītas ar pārmaksātās naudas administrēšanu;

6.18.2. ieskaitīt pārmaksu Aizņēmēja spēkā esošo saistībuapmaksai pret Aizdevēju.

6.19. Minimālais maksājums tiek maksātsne retāk kā vienu reizi mēnesī. Minimālais maksājuma apmērs ir ne mazāk kā 3%no neatmaksātās Kredītlīnijas summas un Procenti par kapitāla lietošanu unLīguma 7.8. punktā noteiktās izmaksas, bet ne mazāk par 20.00 EUR. Ja neizpildītās saistības ir mazākas par 20.00 EUR, tad Minimālā maksājuma summair neatmaksātās neizpildīto saistību apmērā. Minimālā maksājuma summa var tikt palielināta par jebkuriem kavētiem maksājumiem no iepriekš izrakstītiemrēķiniem.

7. Pušu tiesības un pienākumi

7.1. Ja mainās Aizņēmēja reģistrācijaslaikā uzrādītais Aizņēmēja konts vai mainās jebkura cita Aizņēmēja reģistrācijas laikā sniegtā informācija, Aizņēmējam ir pienākums veikt Lietotāja kontā izmaiņas un ievadīt Lietotāja kontā aktuālo informāciju. Aizdevējs ir atbrīvots no atbildības par Kredītlīnijas summas izmaksu uznepareizu Aizņēmēja kontu, vai arī par Kredītlīnijas summas neizsniegšanu, jaAizņēmējs nav Aizdevēju informējis par Aizņēmēja konta rekvizītu maiņu.

7.2. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgurūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (t.sk., Lietotāja kontalietotāja vārds un Parole) nenonāktu Trešo personu rīcībā. Aizņēmējam irpienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļusun iekārtas.

7.3. Aizņēmējs apņemas izpildīt Līgumasaistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku.Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai tad, ja Aizņēmējs rīkojies pretējinormatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

7.4. Ja Aizdevējs Aizņēmējam irnosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Līgumaizrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt noAizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu parkatru šādu vēstuli, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.5. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējamizsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju izpildes vēsturi vai saistību apmēru, Aizdevējs sagatavo pieprasīto rakstveidainformāciju ne vairāk kā 5 darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumus atbilstoši cenrādim, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu par katru šādu rakstveida informāciju.

7.6. . Informāciju par saskaņā ar šolīgumu izsniegto Kredītlīnijas summu apmaksu (maksājumu izraksts) un izziņu parto, ka saistības ir izpildītas, Aizdevējs sagatavo un sniedz Aizņēmējam nevēlāk kā 5 darba dienu laikā. Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar izziņas sagatavošanu un nosūtīšanu, atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.7. Aizņēmējam ir tiesības izlietot viņam izsniegto Kredītlīnijas summu pēc saviem ieskatiem un mērķiem. Kredītlīnijas summa izlietojama tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, kuru aizliegums nav noteikts starptautiskajos vai nacionālajos tiesību aktos, kredītlīnijas summu aizliegts izmantot tiesiskos darījumos par lietām, kas ir izņemtas no civiltiesiskā apgrozījuma.

7.8. Aizņēmēja Kredītlīnijas līgumā noteikto saistību izpildes kavējuma gadījumā, Aizdevējam ir tiesības piemērotun Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevums saistībā arparāda atgūšanai veiktajām darbībām, kas tiek īstenotas, lai aicinātu Aizņēmējulabprātīgi izpildīt Kredītlīnijas līgumā noteiktās saistības. Izdevumi tiekaprēķināti atbilstoši Aizdevēja cenrādim.

7.9. Ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevējamizsniegt dokumenta kopiju, kuram ir jābūt Aizņēmēja rīcībā, rakstveida vaielektroniskā formā, Aizdevējs izsniedz pieprasīto dokumentu ne vairāk kā 5darba dienu laikā, un Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja izdevumusatbilstoši Aizdevēja cenrādim, par katru šādu rakstveida informāciju.

7.10. Aizdevējam ir tiesības bloķētAizņēmēja Lietotāja kontu, gadījumā, ja Aizņēmējam nav aktīvu saistību pretAizdevēju šī Līguma ietvaros vai ir nepieciešams novērst iespējamo prettiesiskodarbību.

7.11. Pusēm ir tiesības aprēķināt unpieprasīt no otras Līguma puses atlīdzināt tiešus zaudējumus (prettiesīgasdarbības vai bezdarbības dabiskās un nepieciešamās sekas), kas radušies vienas Līguma Puses prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā. Zaudējumu apmērstiek noteikts atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajai kārtībai.Kā viens no zaudējumu rašanās pamatiem var būt otras Puses pienācīga Līguma neizpilde.

7.12. Ja Aizņēmēja prettiesiska darbībavai bezdarbība Aizdevējam ir radījusi tiešos zaudējumus, tie var tiktaprēķināti, ņemot vērā:

7.12.1. valstsnodevas un komisijas, kuru samaksa nebūtu jāveic, ja netiktu veiktaprettiesiska darbība;

7.12.2. noslodzes palielināšanos uz infrastruktūru;

7.12.3. obligāto izmaksu pieaugumu;

7.12.4. portfeļa kvalitātes kritumu;

7.12.5. negatīvu reputācijas ietekmi;

7.12.6. administratīvo izmaksu pieaugumu;

7.12.7. līgumaizpildes termiņš;

7.12.8. privātadetektīva piesaistīšanas nepieciešamība;

7.13. Neviena no Līguma Pusēm neuzņemas nejaušības risku un nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina nejauši zaudējumi.

7.14. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumus tiek aprobežots ar izsniegtās un neatmaksātās Kredītlīnijas summas apmēru uz zaudējumu rašanās brīdi.

7.15. Pusei ir tiesības pieprasītzaudējuma atlīdzību uzreiz, kad zaudējumi ir radušies, nosakot zaudējuma atlīdzības izpildes kārtību.

8. Atbildība

8.1. Ja Aizņēmējs kavē no Līgumaizrietošos maksājumus, Aizdevējam ir šādas tiesības:

8.1.1. PiemērotAizņēmējam nokavējuma procentus par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentulikme dienā norādīta Speciālajos līguma noteikumos vai arī tiek piemērotalikumā noteiktā likme, ja tā atšķiras no Speciālajos līguma noteikumosnoteiktās nokavējuma procentu likmes un šāda likme likumā ir noteikta uznoteiktu laika periodu;

8.1.2. Uzsākt parāda piedziņas procesu, vēršoties tiesā ar prasību par parāda piespiedu piedziņu, t.sk., nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām,t.sk. nodot tiesības uz Aizņēmēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanupubliskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedz Aizņēmējs;

8.1.3. Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumos, ja Aizņēmējs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Aizdevējs un/vai 9.2.punktā minētās Trešās personas ir tiesīgas apmeklēt Aizņēmēju tā darba vietā, darba veikšanas vietā un/vai dzīvesvietā, iepriekš tosaskaņojot ar Aizņēmēju.

8.2. Aizdevējam ir tiesības pieprasītAizņēmējam Kredītlīnijas summu atmaksu un citu no Līguma izrietošo maksājumuizpildi nekavējoties šādos gadījumos:

8.2.1. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju;

8.2.2. Aizņēmējs ir pārkāpis jebkuru no sekojošiem Līguma Vispārīgo noteikumupunktiem: 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 7.2.;

8.2.3. Aizņēmējs ilgāk par 14 kalendārajām dienām kavē Minimālā maksājuma veikšanu;

8.2.4. tiekpieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vaisaistību bezstrīdus piespiedu izpildi, vai arī parādnieku datu bāzēs irievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz izsniegtoKredītlīnijas summu, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta piedziņas darbības;

8.2.5. ir spēkāstājies tiesas nolēmums par Aizņēmēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzībasprocesa ierosināšanu.

8.3. Aizdevējam izmantojot Līguma8.2.1. – 8.2.5. punktā paredzētās tiesības, Aizņēmējam ir pienākums pēcAizdevēja pirmā pieprasījuma pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. nokavējuma procentus, Līgumā noteiktajosgadījumos.

8.4. Puses nav atbildīgas par savusaistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļudēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses navvarējušas paredzēt un ietekmēt, t.sk. elektrības padeves traucējumus, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, karadarbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedznovērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiemtikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanasPusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

8.5. Pusēm Līguma izpildes gaitā izmantojot sakaru līdzekļus, Aizdevējs navatbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, faksimila, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Aizdevējapakalpojumus lietošanas traucējumu dēļ, t.sk., bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucējumu dēļ, mobilā tālruņa īsziņas (SMS) aizkavēšanās vai mobilā tālruņa īsziņas (SMS) pilnīgas vai daļējas teksta izzušanas dēļ, patiesībaineatbilstošas vai kļūdainas mobilā tālruņa īsziņas (SMS) nosūtīšanas dēļ, Mājaslapas darbības traucējumu dēļ, kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņas un maksājuma sistēmu (t.sk. Internetbankas) darbības traucējumu dēļ.

9. Aizņēmēja datu apstrāde

9.1. Aizdevējs, saņemot Aizņēmēja pieteikumu Kredītlīnijas summas piešķiršanai, veic Aizņēmēja personas datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu, atskaņošanu u.c.) atbilstoši turpmāk minētajiem personas datuapstrādes tiesiskajiem pamatiem:


Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes mērķis

Apstrādājamie personas dati

Aizņēmējs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Lai piedāvātu atlaides, īpašos piedāvājumus un vērtīgu informāciju no Aizdevēja un tās grupā ietilpstošajām sabiedrībām.

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese);

Telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts.

 

 

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Aizņēmējs, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Aizņēmēja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Lai veiktu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par Kredītlīnijas summas izsniegšanu, kas sevī ietver Aizņēmēja identifikāciju un spējas atmaksāt kredītu (kredītspējas) izvērtēšanu.

 

 

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, vecums, pase, personas apliecība, dzimums, sejas attēls, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Finanšu dati (Aizņēmēja ienākumi, izdevumi, bankas konta numurs);

Nodarbinātības dati (Aizņēmēja amats, profesija);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja Kredītlīnijas limits/ Kredītlīnijas summa, spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju, kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, Aizņēmēja uzņemtās saistības pret citiem kreditoriem).   

 

Apstrāde nepieciešama Aizdevējam likumā noteikto pienākumu veikšanai.

Apstrādes pienākums noteikts Aizdevējam saistošajos tiesību aktos, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, Arhīva likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām" u.c.

Likumā noteikto datu apstrāde notiek tikai un vienīgi likumā noteiktā apjomā, kurš noteikts tiesību akta tekstā.

Apstrāde ir nepieciešama lai realizētu Aizdevēja likumiskās intereses.

Veikt darbinieku sniegtā apkalpošanas servisa kvalitātes novērtēšanu un Aizņēmēja sūdzību izskatīšanu, par Aizdevēja darbinieka apkalpošanas servisa kvalitāti.

Identifikācijas dati (telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts)

 

 

 

 

Aizņēmēja līgumisko saistību izpildes nodrošināšana un parādu piedziņa.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, telefonsaruna, kur dzirdama Aizņēmēja balss, ieraksts);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs);

Nodarbinātības dati (Aizņēmēja amats, profesija).

Nodrošināt dokumentu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods);

Kontaktinformācijas dati (Aizņēmēja telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums, veikto maksājumu mērķis un apmērs).

Nodrošināt citiem Aizņēmēja esošiem vai nākotnē iespējamajiem kreditoriem viņu tiesību aizsardzības interesēs iepazīties ar Aizņēmēja kredītinformāciju (kredītvēsturi).

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju (maksāšanas disciplīna), kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums).

Veikt regulāru kredītportfeļa kvalitātes uzraudzību, nodrošinot iespēju savlaicīgi identificēt iespējamos riskus.

Identifikācijas dati (Aizņēmēja vārds, uzvārds, personas kods);

Aizņēmēja kredītsaistību dati (Aizņēmēja spēkā esošās saistības pret Aizdevēju, pienācīgi izpildītās (vēsturiskās) saistības pret Aizdevēju (maksāšanas disciplīna), kā arī nepienācīgi pildītās saistības (parādi) pret Aizdevēju, t.sk., bet ne tikai, saistību pamats, apmērs, blakus prasījumi, saistību termiņš, saistību rašanās datums).9.2. Lai veiktu Līguma 9.1. punktā minēto datu apstrādi noteiktā mērķa sasniegšanai, Aizdevējs ir tiesīgs nodot un saņemt personas datus no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tai skaitā, bet ne tikai:

9.2.1. Aizdevēja grupā ietilpstošajām sabiedrībām Latvijāun citās valstīs;

9.2.2. Fizisko personu reģistrs;

9.2.3. Latvijas Bankas Kredītu reģistrs;

9.2.4. Valsts ieņēmumu dienests;

9.2.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

9.2.6. Valsts reģionālā attīstības aģentūra;

9.2.7. SIA „Paus Konsults”, vienotais reģistrācijasnumurs 40003352670;

9.2.8. SIA „Creditreform Latvija”, vienotaisreģistrācijas numurs 40003255604;

9.2.9. SIA “Intrum Latvia”, vienotais reģistrācijasnumurs 40203088409;

9.2.10. SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotaisreģistrācijas numurs 40003717522;

9.2.11. SIA ”GelvoraSergel” vienotais reģistrācijasnumurs 40103837691;

9.2.12. SIA “Melnā lapa”, vienotais reģistrācijasnumurus 40103299624;

9.2.13. SIA “Creditinfo Latvija”, vienotaisreģistrācijas numurs 40103239517;

9.2.14. AS “CREFO Birojs”, reģistrācijas numurs40103947718;

9.2.15. AS “Kredītinformācijas birojs”, reģistrācijasnumurs 40103673493;

9.2.16. jebkurš zvērināts advokāts pēc Aizdevējaizvēles;

9.2.17. jebkurš privāts detektīvs un/vaidetektīvsabiedrība pēc Aizdevēja izvēles;

9.2.18. VAS “Latvijas pasts”, vienotais reģistrācijasnumurs 40003052790;

9.2.19. SIA “NARVESEN BALTIJA”, vienotaisreģistrācijas numurs 40003365783;

9.2.20. AS "SK ID Solution",vienotais reģistrācijas numurs 10747013;

9.2.21. 4F Sales Inc. (ASV, reģistrācijas nr.5697577);

9.2.22. SIA “Nordigen”, reģistrācijas numurs40103171040;

9.2.23. SIA “MailMaster”, reģistrācijas numurs40003266519;

9.2.24. AS “UNISTOCK”, reģistrācijas numurs50003019251;

9.2.25. SIA “Bregards”, reģistrācijas numurs40103404593;

9.2.26. SIA “Sales.lv”, reģistrācijas numurs40103240056;

9.2.27. SIA “Tet”, reģistrācijas numurs 40003052786;

9.2.28. UAB “Identifikacinai projektai”, reģistrācijasnumurs 304617621;

9.2.29. jebkurai Latvijas Republikā reģistrētaiapdrošināšanas sabiedrībai un apdrošināšanas brokerim;

9.2.30. "SK ID Solutions" AS filiāle Latvijā, reģistrācijas numurs 40203201750;

9.2.31. SIA "GS Core", reģistrācijas numurs40203304955;

9.2.32. SIA "IIZI Brokers", reģistrācijasnumurs 40003349492;

9.2.33. SIA“Vita Credit”, reģistrācijas numurs 40103463544.

9.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs bija pieteicies Kredīt līnijas summas piešķiršanai unkredītlīnijas summas piešķiršanas atteikuma iemesls bija negatīvs ieraksts parAizņēmēja kredītvēsturi, kādā no 9.2. punktā minētajām Aizdevēja sadarbībaspartneru parādvēstures datubāzēm, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības atbilstoši šī Līguma 9.1. un 9.2. punktam, veikt atkārtotu Aizņēmēja personasdatu apstrādi ar mērķi izvērtēt Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un kredīt vēsturi. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs atkārtoti pārbauda Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu un Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju gadījumā, jaizvērtējot Aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu, tiek konstatēts, ka ir mainījušies apstākļi, kas bija iepriekšējā Kredītlīnijas summas izsniegšanas atteikuma iemesls, izmantojot Lietotāja kontā norādīto kontaktinformāciju, lai informētu Aizņēmēju par apstākļu maiņu un sniegtu informāciju par Aizdevēja mājas lapāpublicēto informāciju par Aizdevēja pakalpojumu.

9.4. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no tādu datu apstrādes, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz 9.1. punktā minēto Aizņēmēja piekrišanu. Aizņēmējs var atteikties no datu apstrādes, kura izriet no Aizņēmēja piekrišanas zvanot uz Aizdevēja mājas lapā norādīto kontaktinformāciju, Aizņēmēja izveidotajā lietotāja profilā vai iesniedzot rakstveida iesniegumu Aizdevējam.

10. Konfidencialitāte

10.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir konfidenciāla.Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

10.2. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīta Aizdevēja rīcība arAizņēmēja datiem Līguma 8. un 9. sadaļā noteiktajā kārtībā.

10.3. Aizņēmējam nav tiesību izpaust trešajām personām informāciju par Līgumā ietvertajiem nosacījumiem, individuālajām vienošanām ar Aizdevēju un Aizdevēja individuālajiem piedāvājumiem, tajā skaitā atlaidēm. Šis ierobežojums neattiecas uz informācijas izpaušanu valsts institūcijām Aizņēmēja tiesību aizsardzībai un Aizņēmēja pilnvarotajai personai.

11. Līguma termiņš un vienpusēja izbeigšana

11.1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

11.2. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iesniedzotrakstveida paziņojumu Aizdevējam un pirms Līguma izbeigšanas veicot visus no Līguma izrietošos maksājumus, t.i., saņemto Kredītlīnijas summu atmaksu, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas samaksu, kā arī citus no Līguma izrietošos maksājumus. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma stājas spēkā brīdī, kad Aizņēmējs ir veicis pilnīgu norēķinu ar Aizdevēju par visām no Līguma izrietošajām saistībām.

11.3. Vispārīgo noteikumu 8.2. punktā minētajos gadījumos Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, vismaz 1 mēnesi iepriekš nosūtot par to Aizņēmējam rakstveida paziņojumu, kurā norādīta atkāpšanās spēkā stāšanās diena, uz Lietotāja kontā norādīto e-pasta adresi un īsziņu (SMS) uz Lietotāja kontā norādīto mobilo telefona numuru.

11.4. Aizdevējam atkāpjoties no Līguma 11.3. punktā paredzētajā kārtībā, Aizņēmējam ir pienākums pēc Aizdevēja pirmā pieprasījuma pirms termiņa pilnībā atmaksāt visas Aizdevējam saskaņā ar Līgumu pienākošās naudas summas, t.sk. nokavējuma procentus Līgumā noteiktajos gadījumos.

12. Grozījumu izdarīšana

12.1. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie ir apstiprinātišajā nodaļā paredzētajā kārtībā. Aizdevējs savu piedāvājumu grozījumiem Līguma Vispārīgajos noteikumos nosūta uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto e-pastaadresi, ievieto Mājas lapā Lietotāja kontā un pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas nosūta uz Aizņēmēja norādīto dzīvesvietas adresi. Aizdevējam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt izmaksas, nosūtot informāciju uz Aizņēmēja elektroniskā pasta adresi vismaz 60 dienas iepriekš un publicējot to Aizdevēja mājas lapā.

12.2. Saņemot informāciju par Līguma grozījumiem, Aizņēmējs 10 kalendāro dienu laikā noinformācijas saņemšanas ir tiesīgs rakstveidā iesniegt savu argumentētupretpiedāvājumu, kuru var Aizdevējs apstiprināt vai noraidīt.

12.3. Aizņēmējam nav tiesību iesniegt jaunu Kredītlīnijas summas pieprasījumu, jaAizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajiem Līguma Vispārīgo noteikumugrozījumiem.

12.4. Aizņēmējs izsaka piekrišanu vai noraida Aizdevēja piedāvātos Līguma Vispārīgonoteikumu grozījumus (Līgumam jaunā redakcijā) šādā veidā:

12.4.1. Pēc tam, kad Aizdevējs ir publicējis Līgumu ar grozījumiem Lietotāja kontā,Aizņēmējs Lietotāja kontā izdara elektronisku atzīmi arapstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem;

12.4.2. Ja Aizņēmējs iesniedz Pieprasījumu, zvanot Aizdevējam uz Mājas lapā norādītoAizdevēja tālruņa numuru un sarunas laikā sniedz Aizdevēja pieprasītās ziņas,un Aizdevējs ir ievietojis Lietotāja kontā Līgumu ar grozījumiem, un Aizdevējspar Līguma grozījumu ievietošanu Lietotāja kontā Aizņēmēju ir informējis,izmantojot balss telefoniju, tad Aizņēmējs sarunas laikā izsaka piekrišanu vainoraida Līguma grozījumus;

12.4.3. Aizņēmējs var piekrist/noraidīt Līguma grozījumiem, iesniedzot Pieprasījumu saskaņā ar 12.4.2. punktu, izdarot Lietotāja kontā elektronisku atzīmi arapstiprinājumu/noraidījumu Līgumam ar grozījumiem.

12.5. Ja Aizņēmējs vēlas veikt izmaiņas Līgumā, piemēram, mainīt datumu, kad Aizdevējamjāveic maksājumus, mainīt Kredītlīnijas summas Maksājuma datumu, Aizņēmējs ir tiesīgs ierosināt attiecīgas Līguma noteikumu izmaiņas. Aizdevējs attiecīgās izmaiņas izskata un veic, piemērojot par to komisijas maksu tādā apmērā, kāds tiek norādīts Aizdevēja cenrādī.

13. Citi noteikumi

13.1. Aizņēmēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzībascentrs, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010.

13.2. Aizņēmējamir tiesības saņemt Līguma projektu rakstveidā, kā arī informāciju parrezultātiem, ko devusi datubāzes/datubāzu izmantošana, ja atteikumu piešķirt Kredītlīnijas limitu un izsniegt Kredītlīnijas summu Aizdevējs pamato ar iegūtu informāciju, sazinoties ar Aizdevēju telefoniski vai pa Lietotāja profilā reģistrēto e-pastu. Informācija Aizņēmējam tiks nosūtīta uz Lietotāja profilāreģistrēto e-pastu, vai arī izsniegta personiski, Aizņēmējam ierodoties Aizdevēja Birojā Lielirbes ielā 17a-8, iepriekš saskaņojot abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

13.3. Aizdevējam ir tiesības cedēt (nodot) savas prasījuma tiesības pret Aizņēmējutrešajām personām, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

13.4. Kredītlīnijas līgums tiek sagatavots un noslēgts Latvijas Republikas valstsvalodā.

13.5. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā latviešu valodā un nosūtāmi otraiPusei uz Lietotāja kontu, pa pastu, vai e-pastu, uz adresi, kas ir norādītiLīgumā vai Lietotāja kontā.

13.6. Pa pastu nosūtītā korespondence, izņemot Rēķinu, uzskatāma par saņemtu 7.kalendārā dienā pēc Latvijas pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

13.7. Aizņēmējs brīvi un nepārprotami piekrīt saņemt komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju, kura tiks nosūtītagan uz Aizņēmēja norādīto mobilā telefona pieslēguma numuru, gan uz Aizņēmēja e-pasta adresi. Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav un nebūs iebildumu gan par turpmāku piešķirtā pieslēguma numura izmantošanu, gan par Aizņēmēja e-pastaadreses izmantošanu, reklāmas materiālu, jaunumu un līdzīga satura informācijas nosūtīšanai. Aizņēmējs neiebilst ne pret reklāmas materiālu nosūtīšanu šādāveidā, ne arī pret to saturu. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī atteiktiesno komerciāla rakstura paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā.

13.8. Jebkurš strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā. Puses ir tiesīgas strīdu, domstarpības vai prasību, kas izriet no Līguma, kas skar tovai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, iesniegt uzreiz izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


Pielikums pie Kredītlīnijas līguma vispārīgajiem noteikumiem

Cenrādis

Ar līgumu saistītie grozījumi

Kredītlīnijas summas izmaksas datuma maiņa (var tikt sadalīta vairākos maksājumos):

 

Summa līdz 100.00 EUR

līdz 12.00 EUR

Summa no 100.01 EUR

līdz 15% no izsniegtās summas

Dokumenti

Izziņa

7.00 EUR

Vēstule par saistību apmēru

7.00 EUR

Atkārtota līguma izsniegšana

7.00 EUR

Citu dokumentu sagatavošana

7.00 EUR

Darbības saistībā ar kredīta atgūšanu un restrukturizāciju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes pārbaude

5.00 EUR

Atgādinošas īsziņas nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinošas e-pasta vēstules nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinošas vēstules nosūtīšana

0.50 EUR

Atgādinoša zvana veikšana

0.50 EUR

Restrukturizācijas maksa

Pēc vienošanās