Ondo.lv akcijas “Piedalies izlozē un laimē 2000 EUR” noteikumi.

Ondo.lv “Piedalies izlozē un laimē 2000 EUR” akcijas (turpmāk tekstā – Akcija), organizētājs: AS “4finance”, reģistrācijas Nr.40003991692, juridiskā adrese: Lielirbes iela 17a-10, Rīga,LV-1046.

Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.

Akcijas norises sākuma datums: 18.10.2021.

Akcijas norises beigu datums: 31.10.2021. plkst. 23.59.

Akcijā piedalās Ondo.lv klienti, kuriem nav kavētu kredīta maksājumu un kuri ir reģistrējušies Ondo.lv datu bāzē līdz 17.10.2021. (ieskaitot).

Akcijas balvu fonds:

  • 1 (viena) naudas balva 2000 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā
  • 5 (piecas) Premium Plus dāvanu kartes 50 EUR vērtībā

Balvas tiks izlozētas ar programmatūras palīdzību, pēc nejaušības principa, 05.11.2021. starp visiem klientiem, kuri atbilst Noteikumu minētajām prasībām, un kuri laika posmā no 18.10.2021. līdz 31.10.2021. plkst. 23.59. būs autorizējušies savā Ondo.lv profilā.

Akcijas balvas ieguvējam/-ai tiks nosūtīta ziņa uz Ondo.lv profilā norādīto e-pasta adresi.

Balvu dalībniekam ir jāizņem līdz 30.11.2021. AS “4finance” juridiskajā adresē, Rīgā, Lielirbes iela 17a-10, LV-1046 no plkst. 9.00 līdz 17.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. Naudas balvas ieguvējs aktā norāda savu konta numuru naudas balvas saņemšanai. Gadījumā, ja uzvarētājs neierodas pēc balvas norādītajā termiņā, tad balva paliek organizatora īpašumā.

AS “4finance” ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo akciju. Gadījumā, ja AS “4finance” konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, AS “4finance” ir tiesīga pārtraukt Akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.

Akcijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.

AS “4finance” privātuma politika, pārziņa un tā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija pieejama ŠEIT >>

Konkursā nedrīkst piedalīties AS “4finance” darbinieki. Ja šis noteikums tiek pārkāpts un par uzvarētāju kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties Akcijā, tiek izlozēts cits uzvarētājs.

Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie AS “4finance” lēmumi ir galīgi.

AS “4finance” neatbild par: iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise.

AS “4finance” saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.

Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e- pastu: reklama@ondo.lv.