Iegriez Laimes ratu un piedalies naudas balvas izlozē NOTEIKUMI

Ondo.lv “Iegriez Laimes ratu un piedalies naudas balvas izlozē” akcijas (turpmāk – Akcija) organizētājs ir AS 4Finance, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003991692, juridiskā adrese: Rīga, Lielirbes iela 17a-8, LV-1046.

Akcijas norises sākums: 20.06.2022.

Akcijas norises beigu datums: 10.07. 2022 (ieskaitot).

Uzvarētāja noteikšanas datums: 15.07.2022.

Lai piedalītos Akcijā, personai nav jābūt AS 4Finance klientam un jāveic aizdevuma pieteikums. Papildu dalības maksa Akcijas dalībniekam nav jāveic.

Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika.

Kopējais balvu fonds 2000 EUR:

5 (piecas) naudas balvas 100 EUR (simts eiro) apmērā

2 (divas) naudas balvas 250 EUR (divi simti piecdesmit)apmērā

1 (viena) naudas balvas 1000 EUR (viens tūkstotis)apmērā

Balva dalībniekam ir jāizņem līdz 15.08. 2022. AS 4Finance juridiskajā adresē, Lielirbes iela 17a-8, Rīga darba dienā no plkst. 9.00 līdz 17.00., uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) un parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.

AS 4Finance ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma veikt izmaiņas akcijas noteikumos, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt šo akciju. Gadījumā, ja AS 4Finance konstatē krāpšanas gadījumu vai arī tai radušās aizdomas par iespējamu krāpšanu, AS 4Finance ir tiesīga pārtraukt akciju bez jebkādiem ierobežojumiem.

AS 4Finance noskaidros Akcijas laimētāju ar programmatūras palīdzību.

Akcija un šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkuri strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

Akcijas dalībnieku personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu aizsardzības regulējumu, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr.95/46/EK un tie netiks izpausti trešajām pusēm bez dalībnieka iepriekšējas atļaujas.

AS 4Finance Privātuma politika pieejama Interneta vietnē https://www.ondo.lv/ sadaļā “Privātuma politika”.

AS 4Finance Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: privacy@4finance.com; tālrunis: + 371 26408296.

AS 4Finance un 4finance Group S.A. darbinieki nekvalificējas balvas izlozē.

Ar Akcijas norisi un rezultātu paziņošanu saistītie AS 4Finance lēmumi ir galīgi. AS 4Finance neatbild par: iespējamajiem izdevumiem, kas dalībniekiem varētu rasties saistībā ar dalību akcijā vai laimestu saņemšanu; sekām, kas radušās kļūdainas informācijas, tostarp personas datu, sniegšanas dēļ, vai citām dalībnieka apzināti vai neapzināti pieļautām neprecizitātēm; ierīces, kura izmantota aizdevuma atmaksai tehniskām problēmām vai bojājumiem, kā arī traucējumiem vai ierobežojumiem internetbankas darbībā, kā arī piekļuvei internetam; trešo personu rīcību, nolaidību vai kļūdām, kuru dēļ tiek kavēta balvu saņemšana vai akcijas norise.

AS 4Finance saglabā tiesības anulēt balvu izlozes rezultātus, ja atklājas, ka Akcijas dalībnieki nav ievērojuši šajos noteikumos ietvertās prasības.

Piedaloties Akcijā, dalībnieks piekrīt šiem Akcijas noteikumiem.

Gadījumā, ja radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar AS 4Finance mārketinga komandu, sūtot ziņu uz e- pastu: reklama@ondo.lv.