Rūpes par vidi

Vides jautājumi gan pasaulē, gan Latvijā kļūst arvien aktuālāki – globālajām klimata izmaiņām, bioloģiskās daudzveidības apsīkumam un resursu nepietiekamībai ir pieaugoša ietekme uz sabiedrības labklājību, tostarp arī Ondo.lv klientiem.

Reaģējot uz šo jautājumu nenoliedzamo aktualitāti un nozīmīgumu visai sabiedrībai, kā arī apzinoties, uzņemoties atbildību un rūpējoties par uzņēmējdarbības rezultātā radīto ietekmi uz vidi, uzņēmumā ir izstrādāta vides politika 2017.- 2020. gadam, kurā noteikti sasniedzamie mērķi, lai šo ietekmi samazinātu.

Uzņēmuma radītā ietekme uz vidi, galvenokārt, saistīta ar resursu patēriņu savas pamatdarbības nodrošināšanai – elektroenerģijas, siltumenerģijas un ūdens patēriņš, kā arī uzņēmējdarbības procesā rādīti atkritumi.Vides politikā iekļautās aktivitātes ir koncentrētas uz izmantoto resursu patēŗiņa samazināšanu, ietekmes radīto faktoru apzināšanu un darbinieku izglītošanu vides jautājumos.

Ilgtermiņa mērķis ir uzņēmuma darbības izraisītās ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšana.

Ondo.lv uzskata, ka pārdomāta un uz apkārtējās vides saglabāšanu vērsta darbība ir gan sava biznesa, gan uzņēmuma klientu, gan valsts interesēs. Uzņēmums ir ieinteresēts pastāvīgi uzlabot savu sniegumu vides aizsardzības jomā un pilnveidot savu vides politiku.